Skip to content

I.
Partimedlemskab

Enhver, der anerkender partiets program og vedtægter, arbejder i en grundorganisation og regelmæssigt betaler det fastlagte kontingent, kan blive medlem af APK.

1. Alle partimedlemmer har ret til

a. at deltage i sin grundorganisation i drøftelsen af alle spørgsmål vedrørende partiets politik, at fremsætte forslag der og i alle interne partiforsamlinger, og frit udtrykke sin mening;

b. at forlange skriftlig stillingtagen til klassekampens og partiarbejdets problemer gengivet internt overfor alle medlemmer;

c. i partiorganerne at fremsætte kritik af medlemmernes og partifunktionærernes virksomhed, uanset deres position;

d. at bruge sin stemmeret aktivt og passivt ved valg til delegeretforsamlinger, indbefattet partikongresser, og ved valg af partiledelser;

e. at være personligt til stede, når der i hans/hendes partiorganisation tages stilling til hans/hendes forhold eller virksomhed eller træffes beslutninger derom;

f. at henvende sig i alle anliggender til ethvert af APKs højere organer og/eller til kontrolkommissionen, og overfor disse stille spørgsmål, komme med forslag eller fremsætte erklæringer om særlige problemer

2. Optagelse i APK

Optagelse i APK sker individuelt. Medlem af APK kan enhver blive, som er fyldt 17 år og som lever i Danmark, uafhængigt af nationalitet.

Den, som ønsker at blive medlem, fremsender en medlemsansøgning til den pågældende grundorganisation. Ansøgningen ledsages af anbefalinger fra to partimedlemmer. Grundorganisationen træffer beslutning om optagelse med to tredjedele af alle medlemmers stemmer.

Hvor der ikke findes en partigrundorganisation, rettes en optagelsesansøgning til den pågældende overordnede ledelse, der beslutter om optagelse.

Optagelse som fuldt medlem af APK sker normalt efter en kandidattid på et år. I undtagelsestilfælde kan kandidattiden afkortes til tre måneder eller forlænges til op til to år. Optagelse af et kandidatmedlem som fuldt medlem besluttes af samtlige grundorganisationens medlemmer med to trediedeles flertal.

Kandidattiden er en prøveperiode, hvor kandidatmedlemmet og partiet lærer hinanden bedre at kende, før der træffes beslutning om fuldt medlemskab. Alle kandidater har krav på, at grundorganisationen særligt støtter ham eller hende i sin udvikling. Skoling i marxismen-leninismen sikres.

Kandidatmedlemmer har i prøvetiden samtlige fulde medlemsrettigheder, bortset fra retten til at vælge eller blive valgt, samt til at stemme. Kandidater kan i undtagelsestilfælde overdrages funktioner i grundorganisationen, såfremt det besluttes af medlemmerne.

Alle grundorganisationens beslutninger om medlemsoptagelse eller afvisning heraf meddeles den overordnede ledelse.

Personer, der har haft ledende poster i borgerlige, reformistiske eller revisionistiske partier og fagforeninger, kan kun optages efter godkendelse fra centralkomitéen.

Folk, der tilhører borgerskabet eller arbejder i borgerskabets voldsapparat, kan kun optages efter dispensation fra centralkomitéen.

3. Ophør af partimedlemskab. Partisanktioner.

Partimedlemskab ophører med udtræden eller ved udelukkelse.

Den, som fortsat tilslutter sig APKs grundlæggende mål, men som af personlige årsager ikke længere vil være medlem, kan på trods af sin udtræden fortsætte en venskabelig tilknytning og samarbejde, f.eks. i et af partiets sympatisør forummer.

Den, som på tungtvejende måde eller gentagne gange krænker APKs beslutninger; som ikke respekterer det indre partidemokrati; som misbruger sit medlemskab og/eller betroede funktioner; hvis grundholdning skader APKs anseelse; eller som i sit personlige liv på tungtvejende måde eller gentagne gange ikke forholder sig som kommunist, skal drages til ansvar herfor af grundorganisationen eller en højere partiledelse.

Der kan herom besluttes partisanktioner – advarsel, fratagelse af partifunktioner, overgang til kandidatstatus, frem til udelukkelse af APK.

Udelukkelse sker i forhold til:

medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab;

fraktionalister og karrieremagere;

medlemmer, hvis grundholdning er uforenelig med APKs mål;

medlemmer, som er veget tilbage overfor angreb fra reaktionen og kapitalen, og som derved har tilføjet APK alvorlig skade.

Udelukkelse af APK er den strengeste partisanktion. Ved beslutning om udelukkelse af APK skal der udvises stor forsigtighed og sikres en omhyggelig undersøgelse af de mod partimedlemmet rettede beskyldninger.

Udelukkelse af APK og tildeling af en anden partisanktion drøftes af medlemmets grundorganisation og besluttes med to trediedeles flertal. I særlige tilfælde har overordnede ledelser ret til at beslutte udelukkelse af APK eller tildele en anden partisanktion. Begrundelsen herfor skal forelægges grundorganisationen.

Et medlem har ret til at være personligt tilstede, før der foretages partisanktioner mod den pågældende, med mindre det strider imod partiets sikkerhed. Vedkommende har ret til at blive hørt og tage stilling til beskyldningerne.

Udelukkelse skal meddeles den pågældende med angivelse af begrundelserne.

En grundorganisation kan ikke indlede partisanktioner mod et medlem af en partiledelse. Anser grundorganisationen partisanktioner for nødvendige, har den ret og pligt til at gøre den partiledelse, som medlemmet tilhører, bekendt hermed. Partiledelsen er forpligtet til at informere grundorganisationen om sin beslutning og begrundelsen herfor. Er grundorganisationen ikke enig i beslutningen, kan den informere den centrale kontrolkommission. Den centrale kontrolkommission kan pålægge partiledelsen at behandle spørgsmålet igen og derpå træffe beslutning.

Det er muligt at rejse indsigelse og anke partisanktioner, indbefattet eksklusion, over for CKK. CKK overvejer og træffer beslutning omkring anken. Den giver straks vedkommende besked om, at den har modtaget anken. Bliver en partisanktion ikke genbekræftet af CKK inden tre måneder efter anken, betragtes den som ophævet, indtil CKK træffer beslutning.

Et tidligere udelukket medlem kan genoptages efter en vis periode, hvor han ved sin optræden har vist, at han atter opfylder betingelserne for medlemskab. Genoptagelse sker efter beslutning i Centralkomiteen og med CKKs samtykke.

Finder et partiorgan, som har udelukket et medlem, senere, at udelukkelsen fandt sted med urette, kan og skal det efter aftale med centralkomiteen eller den centrale kontrolkommission genindsætte det pågældende partimedlem i sine fulde rettigheder. I øvrige tilfælde behandles og besluttes genindsættelse i fulde medlemsrettigheder af uberettiget udelukkede af den centrale kontrolkommission. CKK må før en beslutning høre centralkomiteen.

4. Funktionærer og tillidsfolk

APKs funktionærer og tillidsfolk med tillidshverv nyder ingen særrettigheder. Partifunktionærer aflønnes efter behov. Dog må lønnen ikke overstige gennemsnitslønnen for LO-arbejdere.

Partiets parlamentariske virksomhed ledes af dets valgte ledelser. Kandidater opstilles på baggrund af diskussion i partiorganisationerne.

Hvis et medlem i kraft af sine parlamentariske eller faglige tillidshverv modtager løn eller andre indtægter, tilfalder disse partiet, som aflønner den pågældende på linie med partiets øvrige funktionærer. Krænkes dette, skal de ansvarlige drages til regnskab gennem en partisanktion.

II.
Den demokratiske centralisme

Partiet er opbygget efter den demokratiske centralismes principper. Det vil sige

at alle partiledelser vælges ved demokratiske valg; ledelser på alle niveauer vælges af medlemmer i den organisme, som de pågældende skal lede, og de kan til enhver tid afsættes.

at de valgte partiorganer regelmæssigt må aflægge beretning overfor de forummer, der har valgt dem; de har også rapporteringspligt til højere organer

at beslutninger træffes efter fri meningsudveksling med simpelt flertal, og at mindretallet underordner sig flertallet i ethvert partiorgan.

at alle beslutninger, som træffes af højere partiorganer, er bindende for alle lavere partiorganer.

Det indre partidemokrati giver ethvert medlem ret til indenfor partiorganisationen at tage stilling til alle spørgsmål i APKs politik.

Ethvert partiorgan er forpligtet til at øve kritik og selvkritik, fordi dette sikrer den sunde udvikling og styrkelse af APK og er uadskillelige dele af det indre partidemokrati.

Ethvert partiorgan og ethvert partimedlem beskytter det indre partidemokrati mod partifjendtlige kræfter og kæmper for APKs enhed på grundlag af marxismen-leninismen og arbejderklassens interesser.

Valg sker efter en kadrevurdering af de opstillede kandidater. Ved valg har ethvert medlem af den pågældende partiforsamling ret til at rejse indvendinger mod de opstillede kandidater og bringe andre i forslag. Der drøftes enkeltvis omkring hver foreslået kandidat. Listeopstillinger er ikke tilladelige. Afstemningen er hemmelig.

Fraktionsvirksomhed indenfor APK er ikke tilladelig, da den undergraver partiets enhed, og fordi den i sidste ende altid fører til et forsøg fra en del af partiet på at påtvinge hele partiet sin vilje med udemokratiske metoder, kneb og manipulationer i stedet for med argumenter. Enhver gruppering indenfor APK, som forhindrer gennemførelsen af beslutninger, eller som har til formål at forhindre gennemførelsen af beslutninger, udgør en fraktion. Ethvert forsøg på at slutte dele af partiet sammen udenfor partiorganerne, for målrettet organisatorisk at påvirke APKs beslutningstagen, er fraktionalistisk virksomhed.

Det er fraktionsvirksomhed, når der udenfor partiorganerne træffes organisatoriske aftaler med henblik på en planlagt fælles optræden i den indre partidiskussion eller med henblik på påvirkning af valg og afstemninger i partiet. Fraktionsvirksomhed er endvidere: forsøg på at træffe aftaler indenfor partiorganisationer, som skal binde partimedlemmers stillingtagen på partikongresser eller delegeretkonferencer; at træffe aftaler i lavere partiorganer om at binde partimedlemmers stillingtagen i højere partiorganer; eller i en daglig ledelse at træffe aftaler, som skal binde partimedlemmers stillingtagen i plenum.

Partimedlemmerne beskytter APKs enhed og det indre partidemokrati mod forsøg på fraktionsdannelser og underretter i påkommende tilfælde en overordnet ledelse eller en kontrolkommission, som straks skal underrette centralkomiteen.

Den kritiske drøftelse af problemer i partiarbejdet mellem partimedlemmer også udenfor partiorganisationerne er ikke fraktionsvirksomhed, men er en normal udøvelse af det indre partidemokrati.

III.
Partiorganerne

Partiorganerne udgøres af grundorganisationerne, medlems- og delegeretkonferencer på alle niveauer, indbefattet partikongressen, ledelserne på alle niveauer og deres daglige ledelser samt kontrolkommissionen.

1. Grundorganisationerne

Partiets organisatoriske grundlag er grundorganisationerne. Alle medlemmer og kandidatmedlemmer organiseres i en grundorganisation.

Grundorganisationer oprettes på større arbejdspladser, i byer eller kvarterer, hvor der er mindst tre fuldgyldige medlemmer af partiet. Er der på et sted mindre end tre fuldgyldige medlemmer, kan der efter beslutning af en højere ledelse der oprettes en partigruppe, bestående af fuldgyldige medlemmer og kandidatmedlemmer.

Grundorganisationerne konstituerer sig med leder, evt. næstformand samt kasserer, normalt en gang årligt.

Grundorganisationen organiserer medlemmernes og kandidaternes deltagelse i de arbejdende menneskers kampe i deres område. De bestræber sig på at mobilisere dem på grundlag af deres egne interesser til kamp mod bourgeoisiet og at forbinde denne kamp med arbejderklassens grundlæggende interesse, omstyrtelsen af det kapitalistiske udbyttersystem. De søger at vinde nye medlemmer og sympatisører til APK og demokratiske masseorganisationer, først og fremmest ud fra de arbejdende menneskers kamp for deres interesser.

Grundorganisationen støtter medlemmer og kandidater i at fremføre og udbrede APKs opfattelser, især i kammeraternes personlige kontaktflade.

Grundorganisationen gør sine medlemmer og kandidater fortrolige med APKs grundlæggende beslutninger og linje. Den organiserer en levende diskussion om klassekampens og partiarbejdets vigtigste spørgsmål. Den bestræber sig på at gøre partimedlemmer og kandidater i stand til selvstændigt at anvende marxismen-leninismen til løsningen af problemer. Den arbejder for, at hvert enkelt partimedlem og hver enkelt kandidat føler sig ansvarlige for hele partiet, for udviklingen af dets linje og politik. Den støtter efter formåen arbejdet med APKs overordnede og centrale opgaver, ikke mindst arbejdet med den landsdækkende avis.

Grundorganisationen hjælper sine medlemmer og kandidater til også i deres personlige liv at forholde sig som kommunister og til at løse vanskelige personlige problemer. De organiserer en effektiv solidaritet med nødlidende og af klassefjenden forfulgte kammerater.

Grundorganisationen træffer egnede foranstaltninger til beskyttelse af APK og af APKs organisatoriske forbindelser mod angreb fra reaktionen og kapitalen.

2. Partikongressen

Partiets højeste myndighed er kongressen. Ordinær kongres afholdes hvert tredje år og indkaldes med mindst 2 måneders varsel.

Ekstraordinær kongres kan afholdes, når centralkomitéen finder det nødvendigt, eller når det kræves af mindst en trediedel af de delegerede på den foregående kongres, eller en trediedel af partiets medlemmer. Ethvert partimedlem har ret at forlange ekstraordinær indkaldelse af kongressen i en begrundet skriftlig partiintern erklæring. Ekstraordinær kongres indkaldes med mindst fjorten dages varsel.

Partikongressen består af delegerede valgt af grundorganisationerne. Centralkomitéen beslutter kriterierne og nøglen for de delegerede til kongressen. Medlemmerne af den afgående centralkomité og kontrolkommission deltager på kongressen. Er de ikke valgt som delegerede, deltager de kun med taleret og vejledende stemmeret.

Kongressen behandler beretningen fra den afgående centralkomité og den afgående centrale kontrolkommission og træffer beslutninger omkring dem. Den behandler, beslutter eller ændrer partiets program og vedtægter. Vedtægtsændringer kræver to trediedeles flertal. Kongressen behandler partiets politiske linie og træffer overordnede beslutninger for det videre arbejde. Kongressen fastsætter antallet af medlemmer i centralkomitéen og kontrolkommissionen og vælger disse. Et medlem af centralkomiteen kan ikke være medlem af den centrale partikontrolkommission. Om muligt skal partikongressen ved valget af centralkomité tage hensyn til, at en del af medlemmerne af centralkomiteen fornyes. Ligeledes skal centralkomiteen ved nyvalg af sekretariatet efter en kongres om muligt forny en del af sekretariatets medlemmer.

3. Centralkomiteen

Mellem kongresserne udgør centralkomitéen partiets højeste myndighed og leder dets samlede politiske og organisatoriske virksomhed. Den afholder plenarmøde mindst fire gange om året. Et plenarmøde skal afholdes, når mindst en trediedel af centralkomiteens medlemmer forlanger det. Centralkomiteens kandidatmedlemmer deltager på plenarmøderne med rådgivende stemmeret.

Centralkomiteen konstituerer sig selv med en daglig ledelse, sekretariatet, og vælger en formand blandt medlemmerne af sekretariatet.

Mellem centralkomitemøderne udøves centralkomiteens myndighed og beføjelser af sekretariatet.

Centralkomiteen har også mellem partikongresserne pligt til regelmæssigt at informere partimedlemmerne om sin politik på grundlæggende spørgsmål, indhente medlemmernes mening og tage disse op til seriøs behandling, besvare kritikker fra partiet om dens virksomhed på en egnet måde, og internt offentliggøre kritikker vedr. grundlæggende spørgsmål.

Centralkomiteen kan til enhver tid afsætte medlemmer af sekretariatet eller formanden. Ethvert medlem af centralkomiteen kan til enhver tid fremsætte forslag herom, og der kan ikke træffes disciplinære foranstaltninger herfor.

Denne deling mellem centralkomite og sekretariat har en vigtig funktion i det indre partidemokrati og for at imødegå adskillelsen mellem ledende og udøvende virksomhed. Derved skal det sikres, at også kammerater, hvis partiarbejde ikke først og fremmest er central virksomhed, som medlemmer af centralkomiteen beslutter om dets politik. Det er nødvendigt at føre en vedvarende kamp mod den spontant virkende tendens til, at sekretariatet i praksis stiller sig over centralkomiteen, eller til at udvalg og organer under den gør sig autonome. Centralkomiteen må under ingen omstændigheder degenerere til et vedhæng til sekretariatet. Den må arbejde kollektivt. Ethvert centralkomitemedlems mening må tages lige seriøst.

Falder et centralkomitemedlem fra, vælges i stedet et kongresvalgt kandidatmedlem. Centralkomiteen er under særlige omstændigheder berettiget til at kooptere nye kandidater til opsupplering og udvidelse. Sådanne kandidater vælges ikke som medlemmer af centralkomiteen. Tilsvarende gælder også for ledelser på lavere niveauer.

Centralkomiteen bestyrer partiets midler og forvalter den centrale økonomi. Det er dens ansvar at sikre en sund økonomisk udvikling med en drift i balance og god soliditet.

Den udgiver partiets centrale blad, dets teoretiske organ og det interne medlemsblad.

4. Den centrale kontrolkommission

Den centrale partikontrolkommission fører kontrol med, at partikongressens beslutninger sættes ud i livet og virkeliggøres af centralkomiteen, at hele partiet arbejder på grundlag af program og vedtægter og kongressens beslutninger, og værner om partiets enhed. Den fremmer partiets modstandsdygtighed overfor reaktionens og kapitalens angreb.

Den kan selvstændigt undersøge og rejse problemer, arbejde med forslag til revolutionering af partiet og kan rejse problemstillinger overfor centralkomitéen. Den foreslår ledelsesorganerne og grundorganisationerne forholdsregler mod afvigelser fra program og statut, og henleder partiets opmærksomhed på mulige principielle afvigelser fra marxismen-leninismen. Den angriber alle tendenser til bureaukrati og liberalisme indenfor partiet.

CKK arbejder for at fastholde og styrke de kommunistiske partinormer. Den arbejder for at sikre, at partiets sikkerhedspolitik overholdes.

Den virker for, at partiet er og forbliver et redskab for arbejderklassen, og modvirker faren for at det fjerner og løsriver sig fra arbejderklassen og dens interesser, og søger at gøre disse til et redskab for partiet. Derved modvirker den fraktionalistisk virksomhed og bekæmper fraktionalisme, hvis og når den dukker op.

Den modtager alle kritikker, der rettes mod centralkomiteen. Den kan deltage i møderne i alle partiforummer, og få sit anliggende sat på dagsordenen. Den kan kræve og gennemføre en førtidig indkaldelse af kongressen, når flertallet af den centrale kontrolkommissions medlemmer er af den opfattelse, at centralkomiteen krænker kongresbeslutninger eller APKs grundlæggende normer og principper på alvorlig vis.

Den varetager den centrale revision og har ret til uanmeldt og til enhver tid at kontrollere partiledelsers og partiudvalgs økonomiske virksomhed.

Den centrale kontrolkommission konstituerer sig med formand og evt. næstformand. Den mødes mindst tre gange årligt.

5. Andre partiorganer

Landet indeles i distrikter, hvis geografiske grænser besluttes af centralkomitéen. På en årlig distriktskonference, med mødepligt for alle partiets medlemmer i området, vælges en distriktskomite. Sådanne medlems- eller delegeretkonferencer udgør de højeste organer på alle niveauer under kongressen og centralkomiteen.

Distriktskomiteens opgave er at sikre, at partiets arbejde udvikler sig i overensstemmelse med partiets beslutninger og at lede dets samlede virksomhed i distriktet. Den skal støtte grundorganisationernes arbejde og understøtte at kollektivet i distriktet handler i enhed.

Distriktskomiteen vælger en formand og, efter behov, en daglig ledelse. For forholdet mellem en distriktskomite og en daglig ledelse gælder bestemmelserne for det tilsvarende forhold mellem centralkomite og sekretariat. Den ledelse, som er ansvarlig for et bestemt område, udgør en højere ledelse i forhold til partiledelser, der er ansvarlige for dele af dette område.

6. Ungdomsforbundet

Danmarks kommunistiske Ungdomsforbund, DKU, er APKs ungdomsforbund.

Det er en selvstændig kommunistisk organisation, der udfolder sin virksomhed på baggrund af dets program, vedtægter og beslutningerne i dets kompetente organer.

APK, dets grundorganisationer og medlemmer støtter udviklingen af ungdomsforbundet.

Mellem parti og ungdomsforbund er der gensidig repræsentation på centralkomiteniveau.

IV.
Partiets økonomi

Partiets økonomi bygger på uafhængighed. Det afviser at modtage partistøtte fra den borgerlige stat og gøre sig afhængig af offentlige midler.

APKs økonomiske midler består af medlemskontingentet, som danner det faste grundlag for dets virksomhed. Herudover indgår kampfondsbidrag, midler fra indsamlinger og fra driften af dets øvrige virksomhed.

Størrelsen af det månedlige kontingent fastsættes af centralkomitéen.

Ved partiets ejendom forstås partiets økonomiske midler og dets faste ejendom, indbo, rekvisitter mv., som er indkøbt for partiets midler, eller som er overdraget partiet af enkeltmedlemmer eller grupper af medlemmer.

Den økonomiske tegningsret varetages af den af CK valgte formand og kasserer.

Alle aftaler af økonomisk karakter skal være klare og skriftlige.

Vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes stiftende kongres fra d. 20. til 23. april 2000 i København.

Revideret på Arbejderpartiet Kommunisternes 7. kongres fra d. 11. til 13. maj 2018

 

Back To Top