Skip to content

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK)

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) (eng. Workers’ Communist Party of Denmark) blev stiftet den 20.-23. april 2000, der bl.a. vedtog partiets principprogram “Manifestet for et socialistisk Danmark”.

I maj 2012 kunne det afholde sin 5. kongres – se kongresdokumenterne i pdf her

APK’s ungdomsforbund er Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund (DKU).

APK udgiver månedsbladet Kommunistisk Politik.

Den daglige internetavis, Kommunistisk Politik Netavisen  bringer såvel nyheder som APK’s syn på udviklingerne både nationalt og internationalt.

Reportager fra gaden: APK og DKU er også på internettet med TV-kanalen KPnetTV

Desuden udgiver APK også den engelsksprogede bulletin Kommunistisk Politik International.

APKs forlag er Oktober Forlag. Se mere på oktobernet.dk.

APK er en del af den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse, som dannedes og udvikledes i kamp mod den moderne revisionisme, som for alvor slog igennem på internationalt plan efter Stalins død og Sovjetunionens Kommunistiske Partis 20. kongres i 1956.

APK er medlem af Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer (da. IKMLPO, eng. ICMLPO, sp. CIPOML) og bidrager til konferencens tidsskrift Unity & Struggle (Enhed & Kamp).

Tekster fra IKMLPO på dansk:
Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer

Dokumenter fra APKs kongresser

På stiftelseskongressen blev APK’s principprogram “Manifestet for et socialistisk Danmark”, dets handlingsprogram “Fælles kamp mod kapitalen” samt dets vedtægter vedtaget. Se også Stiftelseserklæring.

APK’s 2. kongres blev afholdt i april 2003. (Se Dokumenterne fra den 2. kongres her)

3. kongres afholdtes i december 2006 (Se Dokumenterne fra den 3. kongres her)

4. kongres fandt sted i april 2009 (Se Dokumenter fra den 4. kongres her)

2010: Særligt tema 10 år med Arbejderpartiet Kommunisterne

5. kongres blev afholdt i maj 2012 (Se Dokumenter fra 5. kongres her)

Kongresserne vælger partiledelsen – Centralkomiteen. Formand for APK fra 2000-2009 var Dorte Grenaa. Siden den 4. kongres har der været en kollektiv ledelse.

APKs grundlag og mål

APK er arbejderklassens revolutionære kommunistiske parti for det 21. århundrede.

APK’s ideologiske grundlag er marxismen-leninismen, den videnskabelige socialisme, udviklet af Karl Marx, Friedrich Engels, V.I. Lenin og J.V. Stalin.

Partiet bygger videre på alle erfaringer fra den danske arbejderklasses kampe; fra Frederik Dreiers signal til at stifte et klasseparti for omtrent 150 år siden, over det revolutionære Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) i mellemkrigstiden, til den marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse fra 1960’erne og frem til i dag.

APK’s formål er at organisere arbejderklassen og alle progressive lag i samfundet til kamp for et socialistisk Danmark, det eneste samfund, der kan sikre varig velfærd og tryghed for det store flertal, og som betyder et reelt demokrati, reel indflydelse på samfundets udvikling, for de mange i Danmark.

Et fuldstændigt frit og uafhængigt Danmark kan kun være et socialistisk Danmark, hvor arbejderne, de egentlige producenter af samfundets materielle værdier, har statsmagten i deres hænder, og hvor produktionen derfor indrettes efter, hvad der tjener de arbejdende og samfundet som helhed, og ikke som i det nuværende kapitalistiske Danmark, hvor alt dikteres efter arbejdsgivernes profitinteresser og monopolernes EU’s nyliberale politik.

APK har ingen tiltro til, at socialismen kan opnås gennem diverse parlamentariske fiksfakserier i Folketinget. Den kapitalistiske danske stat tjener den herskende klasses interesser – det danske bourgeoisi og dets allierede og klassefæller i Den eruopæiske Union og amerikansk imperialisme.

Historien har bevist, at socialismen kun kan opnås ved en revolution. APK betragter ingen lande i verden i dag som socialistiske.

APK arbejder for at stoppe de imperialistiske krige, indbefattet den såkaldte ‘krig mod terror’, der er udløst af den amerikanske imperialisme, og indgår i den verdensomspændende front mod imperialismen og imperialistisk globalisering.

APK støtter arbejderklassens og folkenes kamp mod imperialismen og reaktionen over hele verden.

APK bekæmper EU og dets udvikling til ‘Europas Forenede Stater’ – en ny imperialistisk supermagt – og går ind for dansk udtræden af EU.

APK kræver Danmark ud af NATO, idet partiet går imod militær oprustning og dansk deltagelse i imperialistiske krige.

APK støtter de arbejdendes kamp for deres rettigheder – for et brud med LO-toppens klassesamarbejdslinje. Det støtter de folkelige bevægelser mod privatisering og sociale nedskæringer, kvindernes kamp for ligestilling og ligeløn, de unges kamp for bedre uddannelses- og leveforhold og de ældres kamp for en tryg og værdig alderdom.

APK bekæmper racisme og fremmedhad og forlanger forbud mod nazistiske organisationer og aktiviteter.

Se også

Kommunistisk Arkiv

Marxistisk Bibliotek

Maj 2000 -Opdateret april 2009 og december 2012

Back To Top