Skip to content

Europa: International solidaritet mod reaktionen og den imperialistiske krigs- og nedskæringspolitik

Udtalelse fra konferencen af marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa

De marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa har med succes gennemført deres årlige konference, i Paris juni 2018.
Den kollektive analyse af den aktuelle situation i Europa og erfaringsudvekslingen har peget på to hovedtendenser:
For det første at de imperialistiske stater i stadig højere grad demonstrerer deres voldsomme indbyrders konkurrence og mangedobler de globale brændpunkter for spænding.
Den stadig mere udtalte krigspolitik ledsages af samfundenes militarisering. Der findes altid flere penge til våben og krige, og stadig færre til at dække folkets sociale behov.
Det er påtrængende vigtigt at fordømme og modsætte sig denne politik – i hvert enkelt land og internationalt – især ved at mobilisere arbejderne og folket mod NATO og EUs ‘forsvarspolitik’, imod militariseringen og de stadig voksende krigsbudgetter i de enkelte lande og også imod udvidelsen af EU-landes militær i Mellemøsten og Afrika.
Det er vigtigt at støtte de nordiske folks voksende modstand mod omdannelsen af denne strategiske zone til en slagmark mellem USA, NATO og EU på den ene side og Rusland på den anden.
Det er vigtigt at udvikle modstanden mod USAs, NATOs og EU’s krigspolitik i alle europæiske lande, for afvikling af de amerikanske baser og deres atomvåben og for opløsning af NATO.
De marxistisk-leninistiske partier og organisationer vil bidrage til en vellykket mobilisering mod det kommende NATO-topmøde i Bruxelles og i de enkelte lande og understøtte den internationale koordinering af modstanden mod krigspolitikken og dens redskaber.
Også et andet spørgsmål har været i centrum for drøftelserne, nemlig udviklingen af populistiske bevægelser, deres karakter og deres mål.
Dette fænomen udviser en lang række former og store forskelle mellem venstre- og højrepopulisme, og de marxistisk-leninistiske partier og organisationer har derfor påbegyndt en generel diskussion, som vil blive yderligere uddybet, på baggrund af visse fælles træk hos populisterne, såsom
– Fornægtelsen af arbejderklassen og klassekampen
– Fornægtelsen af proletariatet og dets afgørende rolle I den revolutionlære proces og opbygningen af det socialistiske samfund
– Fornægtelsen af politiske partiers rolle, især arbejderklassens parti, det kommunistiske parti
– Deres opportunistiske alliancepolitik med henblik på parlamentariske valgsejre, alliancer som tilmed kan omfatte åbent racistiske og fascistiske partier.
Dette fænomen er et led i reaktionens offensiv for at aflede den voksende modstand fra brede lag mod oligarkiets politik, for at holde protesterne inden for det kapitalistiske og imperialistiske systems rammer og for at forhindre udviklingen af revolutionær klassebevidsthed.
Konferencen udtrykte også sin solidaritet med det palæstinensiske folks kamp og fordømte den zionistiske israelske stats brutale undertrykkelse af befolkningen i Gaza og den amerikanske imperialismes og andre imperialistmagters støtte til krigsforbryderen Netanyahu.
Konferencen støtter de progressive og revolutionære kræfters kamp i Tyrkiet, som bekæmper Erdogans forsøg at etablere et autokratisk og diktatorisk regime, som vil betyde forstærkelse af udbytningen og undertrykkelsen af arbejderne og det tyrkiske folk, og af undertrykkelse og krig mod kurderne.
Den udtrykker også sin solidaritet med arbejderkampene i en række lande, som f.eks. jernbanearbejderne I Frankrig, og de offentligt ansattes kamp i f.eks. Danmark.
Konferencen har forstærket partiernes og organisationernes ideologiske og politiske enhed og dens internationalistiske karakter, baseret på marxistisk-leninistiske principper og på deres fælles mål, kampen for den proletariske revolutionog socialisme.l
Den regionale konference for de marxistisk-leninistiske partier og organisationer I Europa, medlemmer af CIPOML

Albaniens Kommunistiske Parti

Arbejderpartiet Kommunisterne, Danmark

Frankrigs Kommunstiske Arbejderparti

Organisationen til opbygning af et kommunistisk arbejderparti i Tyskland

Bevægelsen til gendannelsen af Grækenlands Kommunistiske Parti (1918-1955)

Kommunistisk Platform – for Italiens kommunistiske arbejderparti

ML-organisationen Revolusjon Norge

Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister) – PCE(m-l)

Tyrkiets Arbejderparti EMEP

Paris, juni 2018
 
Se også
De europæiske marxistisk-leninistiske partier og organisationer mødtes til konference i Paris
KPnet 16. juni 2018

 

Back To Top