Skip to content

De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring

 Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Vi står midt i en sundhedsmæssig, social og økonomisk krise. Der kaldes på national samling og samfundssind. Men solidariteten og offerviljen har vi kun set i befolkningen. Fra dag 1. har de store arbejdsgivere i erhvervslivet og kapitalens top krævet adgang til de offentlige skattekroner for at hjælpe sig selv igennem. Regeringen har ikke tøvet med at åbne statskassen på vid gab med million hjælpepakker til store virksomheder og banker, mens den offentlige sundheds-og omsorgssektor ikke har fået en krone, selvom den trues af kollaps efter mange års nedskæringer.

Trepartsaftaler nedbryder tilkæmpede rettigheder på arbejdsmarked og giver arbejdsgiverne frit løb til at udnytte situationen til at presse løn og arbejdsforhold et ordentligt hak nedad. Regeringen og Folketing indfører nødretslove med vidtrækkende konsekvenser og lukker grænser som rene politiske beslutninger. Med frygt og chokterapi udnyttes corona pandemien til at kaste alle krisens byrder over på befolkningens, arbejderklassens de studerendes og de små selvstændiges skuldre. Det er det eneste svar de kender.

Krisen rammer ikke bare vores helbred og hverdag lige nu. Hvis vi ikke siger stop nu blæser vores sociale, arbejdsmæssige og demokratiske rettigheder år tilbage. Hvis vi ikke kræver en hel anden politiske prioritering af de offentlige midler bremses pandemien ikke hurtigt nok.

Vi tager ikke hensyn til samfundets svageste ved at forgylde banker og virksomhedernes aktionærer og lade folk sejle deres egen sø. Det er ikke kun virksomheder der har regninger og husleje, når indtægterne forsvinder. Det har almindelige folk også, de har bare ikke kassekreditter ved siden af, men oftest gæld og afdrag. De mange nedskæringsreformer har gjort vejen fra en arbejdsindtægt til dagpenge til kontanthjælp til ingenting uhyggelig kort. Regeringen burde indføre en social nødlov, der ophæver disse reformers konsekvenser.

Men er der penge nok? Må vi ikke alle yde? Jo. Befolkningen gør det allerede. Nu er det de riges tur – til at yde og betale fra deres skattely og direktionslokaler.

Der skal rejses krav til forsvar for arbejderklassen og befolkningen bredt. Der skal rejses krav mod arbejdsgiverne og kapitalen.
FØLGENDE ER APK´s UMIDDELBARE KRAV:

-Fuld lønkompensation under hjemsendelse og omsorgsforpligtigelser
-Hæv dagpengene til 90 % af lønnen – sæt dagpengeperioden i stå
-Kontanthjælp uden modregning, uden gensidig forsørgerpligt og kontanthjælpsloft
-Åbn de tomme hoteller til husly for hjemløse og udsatte
-Aftaler om af ophæve overenskomstmæssige rettigheder skal af bordet
-Fuld sikring af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsmiljø på arbejdspladserne og fuld adgang til beskyttelse mod Covid19
-Sikring af huslejer i lejeboliger for alle dem hvis indkomst bliver ramt, ingen skal sættes ud
-Fritagelse for afdrag på boliglån og privatgæld i mindst 6 måneder for alle hvis indkomst bliver ramt
-Studerende skal ikke straffes for lukkede uddannelsessteder.
-Garanti for at uddannelser kan genoptages.
-Det skal ikke koste SU-klip at modtage SU under lukningen
-12 måneders forbud mod flytning af penge fra virksomhederne og udbetaling af aktieudbytte
-Likviditeten i bankene skal gå til befolkningen og industriproduktion, ikke til bankaktionærerne
-Staten skal overtage samfundsmæssige vigtige konkurstruede selskaber – ikke kun deres gæld
-Send regningen til de rigeste. Det koster nogle milliarder, men det kan medicinalindustrien og andre virksomheder med milliardoverskud nemt klare (over skatten)
-Det offentlige sundheds- og sygehusvæsen skal tilføres øjeblikkelige hjælpepakker. De nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer skal sikres
-Det i forvejen hårdt pressede sundhedspersonale skal sikres løn-og arbejdstidskompensation
-Både ansatte, studerende og frivillige i sundhedsvæsenet skal sikres ordentlige vilkår og hvileperioder
-Stop alle besparelser på sundhedsvæsenet, stop alle hospitalslukninger.
-Inddragelse af den private sundhedsindustris ressourcer til sikring af den kollektive folkesundheds behov
-Prisregulering af medicinsk udstyr – ingen profit på værnemidler
-Danmark tilslutning til EU’s budgetlov må sættes ud af kraft, så budgetter i sundheds- og ældresektoren kan forøges
-Omdiriger de milliardstore militærudgifter til at sikre befolkningens helbreds- og sociale behov
-Træk de danske tropper hjem – sæt dem ind til rengøring på hospitaler og offentlige steder
-Rul epidemiloven tilbage – sundhed sikres ikke med en politistat

Fælles kamp mod kapitalen!

Back To Top