Skip to content

De arbejdsløse skal sikres: Ingen skal falde ud af systemerne under coronakrisen

Nye restriktioner, nedlukninger og hjemsendelser – ingen hjælp.

I begyndelsen af denne uge fik coronapandemien igen regeringen til at lukke det meste af landet. I bedste fald kommer hverdagen først tilbage til foråret.
Det betyder at mange vil få en fyreseddel i julegave.
Der skal stilles krav om, at det er de arbejdsløse, der sikres, ikke profitten. Dagpengene må forhøjes til at dække 90 % af den faktiske løn. Og perioden man kan få dagpenge i skal forlænges. Ingen skal falde ud af systemerne under coronakrisen.
For dem, der ikke er dagpengeberettigede, kan følgerne blive endnu mere katastrofale. Med reglerne om gensidig forsørgelse kan man som arbejdsløs uden dagpengeret også blive nægtet kontanthjælp, hvis samlever/ægtefælle har en indtægt. Derfor må det være et krav, at reglerne om forsørgerpligt øjeblikkeligt fjernes.
I foråret rejste Arbejderpartiet Kommunisterne en række umiddelbare krav under parolen:

De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring

Vi står midt i en sundhedsmæssig, social og økonomisk krise. Der kaldes på national samling og samfundssind. Men solidariteten og offerviljen har vi kun set i befolkningen, men milliarderne fosser ud af statskassen over i kapitalens lommer.
Der må rejses krav til forsvar for arbejderklassen og befolkningen, krav om Coronabeskyttelses- og behandling og krav om social og økonomisk sikring til alle. Der skal rejses krav om at de rige, kapitalen må betale.

 • Fuld lønkompensation under hjemsendelse og omsorgsforpligtigelser
 • Hæv dagpengene til 90 % af lønnen – sæt dagpengeperioden i stå
 • Kontanthjælp uden modregning, uden gensidig forsørgerpligt og kontanthjælpsloft
 • Aftaler om af ophæve overenskomstmæssige rettigheder skal af bordet
 • Fuld sikring af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsmiljø på arbejdspladserne. Fuld adgang til beskyttelse mod Covid19
 • Fuld adgang til værnemidler og test for sundheds-og omsorgspersonale

 

 • 12 måneders forbud mod flytning af penge fra virksomhederne og udbetaling af aktieudbytte
 • Likviditeten i bankene skal gå til befolkningen og industriproduktion, ikke til bankaktionærerne
 • Staten skal overtage samfundsmæssige vigtige konkurstruede selskaber – ikke kun deres gæld
 • Send regningen til de rigeste. Det koster nogle milliarder, men det kan medicinalindustrien og andre virksomheder med milliardoverskud nemt klare (over skatten)

 

 • Det offentlige sygehusvæsen, sundheds-, omsorgs- og socialsektor skal tilføres øjeblikkelige hjælpepakker. De nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer skal sikres
 • Det i forvejen hårdt pressede sundhedspersonale skal sikres løn-og arbejdstidskompensation
 • Både ansatte, studerende og frivillige i sundhedsvæsenet skal sikres ordentlige vilkår og hvileperioder
 • Stop alle besparelser på sundhedsvæsenet, stop alle hospitalslukninger.
 • Inddragelse af den private sundhedsindustris ressourcer til sikring af den kollektive folkesundheds behov
 • Prisregulering af medicinsk udstyr – ingen profit på værnemidler

 

 • Åbn de tomme hoteller til husly for hjemløse og udsatte
 • Sikring af huslejer i lejeboliger for alle dem hvis indkomst bliver ramt. Ingen skal sættes ud. Udsættelse af huslejer skal ikke kun være for erhvervsdrivende.

 

 • Fritagelse for afdrag på boliglån og privatgæld i mindst 6 måneder for alle hvis indkomst bliver ramt

 

 • Studerende skal ikke straffes for lukkede uddannelsessteder.
 • Garanti for at uddannelser kan genoptages.
 • Det skal ikke koste SU-klip at modtage SU under lukningen

 

 • Danmarks tilslutning til EU’s budgetlov må sættes ud af kraft, så budgetter i sundheds- og ældresektoren kan forøges

 

 • Omdiriger de milliardstore militærudgifter til at sikre befolkningens helbreds- og sociale behov
 • Træk de danske tropper hjem – sæt dem ind til rengøring på hospitaler og offentlige steder
 • Rul epidemiloven tilbage – sundhed sikres ikke med en politistat

Fælles kamp mod kapitalen!

Back To Top