Skip to content

1.maj platform 2017 – Arbejderpartiet Kommunisterne APK

 
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
2017 er hundredåret for Oktoberrevolutionen i Rusland, den første socialistiske revolution i verdenshistorien. Det står stadig mere klart for arbejderne og folkene i hele verden, at nye revolutioner er nødvendige i dag. At det enerådende kapitalistiske system ikke er i stand til at løfte samfundene fremad – men at den fortsatte profitjagt fører til konstante krige, ødelæggelse af tilkæmpet velfærd, enorme flygtningestrømme, kaos og konflikter.
Revolution og socialisme er igen på dagsordenen. De er nødvendige som den eneste vej ud af det morads, kapitalismen skaber. Også i Danmark.
1.maj 2017 – på arbejderklassens internationale kampdag – opfordrer Arbejderpartiet Kommunisterne arbejdere og alle arbejdende, arbejdsløse, studerende og uddannelsessøgende, pensionister og folk på overførselsindkomst til at samles om følgende aktuelle krav:
Alle nedskærings- og fattigdomsreformerne skal VÆK!
Velfærd til alle! Sundhed, arbejde, uddannelse til alle! 
De seneste to årtiers systematiske angreb på arbejdernes og den brede befolknings velfærd og tilkæmpede rettigheder er en direkte konsekvens af det danske EU-medlemskab. Uanset regeringen og regeringsblokkens farve har de arbejdet for at erstattet den danske og nordiske ’velfærdsmodel’ med EU’s discountudgave. Kun beskedne rester af hvad der var engang er nu tilbage.
Den traktatfastsatte nyliberale EU-kurs fortsætter med nye nedskæringer i den offentlige sektor, mere pres nedad på lønninger og arbejdsforhold, flere privatiseringer og mere udlicitering. Fra vuggestue og børnehave til plejehjem. Den ledsages af konstante krige og kostbar oprustning i NATO-regi.
Den politik, der gør de rige rigere og de mange fattigere, har opdelt danskerne i superliga og anden- og tredierangs. Et forkælet og dominerende A-hold af stadigt mere velstillede, der har råd til at tilkøbe sig ydelser og et godt liv fra vugge til grav, og et B-, C- og D-hold af de mange, der har oplevet et stadig fald i realløn og forringelse af levevilkårene, af dem, som ikke har råd til ’frit valg’, men er overladt til de reducerede offentlige ydelser.
Vi siger:
– Væk med kontanthjælpsloft, 225-timers regel, førtids-, fleksjob- og dagpenge- og de øvrige asociale reformer! 
– Nedsættelse af pensionsalderen og genopretning af pensionerne! 
– Genopretning i forhold til nedskæringerne på daginstitutioner, skoler, gymnasier, universiteter og uddannelsessteder! 
– Genopretning af sundheds- og plejesektoren – Flere varme hænder! 
– Stop for nedskæringer og privatiseringer! Stop de automatiske nedskæringer i kommuner og regioner! Nej til EU-diktaterne! 
– For en velfungerende og tidssvarende offentlig sektor til gavn for alle, finansieret af beskatning af de rige og af profitterne!

FOR EN 6 TIMERS ARBEJDSDAG! FLERE JOBS OG FLERE I ARBEJDE!
GENERELLE LØNSIGNINGER! HÆV MINDSTELØNNEN! 
Skiftende regeringer har haft ’vækst’ og ’nye arbejdspladser’ øverst på deres officielle dagsorden. Det er ikke blevet til meget, selvom man nu siger, at Danmark er ude af den økonomiske krise fra 2008. Arbejdsløsheden er højere end før krisen. Firmalukninger og massefyringer fortsætter. Titusinder af arbejdspladser er nedlagt i den offentlige sektor. Mange er erstattet af tvangsudskrevet arbejdskraft af folk på overførsel.
Presset på lønningerne er vokset kraftigt med væksten af tvangsarbejdet for folk på offentlige ydelser, arbejdskraft fra EU- og Schengenlande o.s.v. De arbejdendes realløn er ikke sikret, men faldet under krisen, hvor direktører og aktionærer har beriget sig.
En generel nedsættelse af arbejdstiden til en 6 timers arbejdsdag vil skabe masser af jobs og være til enorm gavn for familielivet og modvirke nedslidningen i et længere arbejdsliv.
Selvom kravet om nedsat arbejdstid er fremført massivt på arbejdspladserne, blev det ikke rejst ved OK2017. Aftalerne forlænger arbejdstiden. Offensive lønkrav er helt droppet. Det er et nyt gigantisk svigt fra fagtoppens side.
Vi siger:
– 6 timers arbejdsdag til 8 timers løn – 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation 
– Regulære jobs overalt i stedet for tilskudsjobs! Forvandl alle irregulære jobs til normalt (overenskomstdækket) arbejde! Titusinder af arbejdspladser tilbage til den offentlige sektor! Fjern de åbne og skjulte tilskudsordninger til virksomhederne!
– Stop klapjagten og den umenneskelige behandling af arbejdsløse og folk på overførselsindkomst! 
– Højere lærlingeløn! Flere lærepladser! Ingen korttidskontrakter i store firmaer! 
– Generelle lønstigninger! Hæv mindstelønnen! Reel ligeløn! 
– Nej til institutionaliseret klassesamarbejde! Nej til trepartsforhandlinger til gavn for stat og kapital! Nej tak til OK2017! For en kamplinje på arbejdspladserne og i fagforeningerne!
 
FOR ET SELVSTÆNDIGT OG UAFHÆNGIGT DANMARK!
DANMARK UD AF EU – DANMARK UD AF NATO! 
Danmark fører ingen selvstændig og uafhængig politik. Det meste af dansk lovgivning bestemmes i EU, og krig og oprustning af USA og NATO. Medlemskabet af EU er en social og politisk katastrofe. Den danske deltagelse i USA’s aggressionskrige i Mellemøsten og Afrika under påskud af kamp for demokrati og ’krig mod terror’ er ligefrem kriminel. De økonomiske ’frihandelsaftaler’ som TTIP og CETA er frikort til de multinationale til at berige sig på nationernes og de arbejdendes bekostning.
Et uafhængigt, alliancefrit og neutralt Danmark vil på alle måder og på alle områder være til gavn for danskerne og for landet – til gavn for fred, frihed, demokrati og velfærd.
Vi siger:
– Stop CETA og TTIP! Sig nej til de multinationale virksomheders diktat!
 – Følg Brexit! For en danske folkeafstemning om medlemskab af EU!
– Nej til kapitalens friheder i EU! Nej til arbejdskraftens frie bevægelighed! Nej til Schengen! Nej til Europol! Nej til Fort Europa! 
– Nej til dansk krigsdeltagelse! Alle danske tropper ud af Irak og Syrien! Nej til en planlagt krig mod Iran!  
– Stop købet af F35-kampfly! Nej til NATOs årlige 2 pct til oprustning og nye krige!
 – For et alliancefrit og neutralt Norden! Stop for militariseringen af Østersøen og Arktis! Stop krigsforberedelserne mod Rusland! Sig fra overfor kupregimet i Ukraine!

FOR INTERNATIONAL SOLIDARITET!
STØT FOLKENES KAMP MOD IMPERIALISME OG UDPLYNDRING!
USA’s og NATOs krige, som generelt støttes af EU, har lagt en hel række olie- og råstofrige lande i Mellemøsten og Afrika i ruiner. De har berøvet millioner af mennesker deres eksistensgrundlag og tvunget dem på flugt. Donald Trump har efterfulgt Obama, som efterfulgte George W. Bush – men USA’s krige fortsætter uanset hvem, som er præsident!
Stop krigene og stop tyveriet af jord, landbrug og råvarer – og menneskene bliver ikke fordrevet som flygtninge og emigranter.
Vi siger:
– Krige og udplyndring skaber flygtninge og emigration. Stop krigene! Stop udplyndringen – og dansk deltagelse.
– Behandl flygtninge ordentligt! Giv dem en chance! Stop spredning af had, vold og overgreb mod flygtninge og ’fremmede’. 
– Forbyd dansk våbeneksport! Stop handel med og støtte til terrorregimer som Saudiarabien! 
– For et uafhængigt Palæstina! Boykot Israel!
– Fulde nationale rettigheder til kurderne! Stop Erdogan-regimets krigs- og undertrykkelsespolitik og EU’s medvirken!
 Bekæmp terror i enhver form: Fascistisk og højreorienteret terror, islamistisk og religiøs terror eller reaktionær og imperialistisk statsterror! Forbud mod racistiske og fascistiske organisationer og propaganda!

STOL HVERKEN PÅ BLÅ ELLER ’RØD’ BLOK! ORGANISÈR MODSTANDEN!
Den herskende klasses og dens regerings offensiv, krigsdeltagelse og EU-integrationen vil fortsætte, medmindre der sættes stop gennem mobilisering og organisering af en bred modstand. Medmindre der skabes en folkealliance af alle de kræfter, som er imod den reaktionære kurs. Højrepopulismen, som vokser frem i mange lande i protest mod eliternes nyliberale røverpolitik, er et farligt vildspor.
Kun arbejderklassen og den folkelige modstand uden for parlamentet kan gennemtvinge en ny retning. Ved at skabe stærke folkelige bevægelser, organisationer og initiativer. Ved at udskifte klassesamarbejdets folk med kampdygtige kræfter i fagforeninger og organisationer. Ved at koordinere kampene på de forskellige felter og ved at organisere slagkraftige og markante massemanifestationer, aktioner og strejker.
Sæt ikke lid til folketingsvalg eller blå eller ’rød’ blok for at få en anden politik. Samtlige folketingspartier har været med til at gennemføre nedskærings- og fattigdomsreformerne.
Ved kommunalvalget i 2017 kan Arbejderpartiet Kommunisterne ikke anbefale at stemme på et af de nuværende folketingspartier. Stem på progressive lokale lister – eller undlad at stemme!
Stop VLAK-regeringen og dens klassepolitik til fordel for de rige! Sæt EU- og krigspolitikerne på porten! 
– Organiser modstanden nedefra! Skab slagkraftige initiativer og organisationer! Byg en folkealliance af alle modstandskræfter! 
– Støt og styrk arbejderklassens kommunistiske parti APK

En revolution er mulig og nødvendig – også i Danmark!

Socialisme er fremtiden!

1.maj_indstik_forside

 

KPnet 26. marts 2017

Back To Top