GREETINGS TO THE 7TH CONGRESS OF PCM(m-l)

Mexico’s Kommunistiske Parti (marxister-leninister)’s 7. kongres fastlagde parties politik i forhold til den aktuelle situation med skærpet klassekamp, store protestbevægelser, immigrantkaravanen fra Honduras, der nu er fanget ved grænsen mellem USA og Mexico og en nyvalgt socialdemokratisk præsident, der med sine store valgløfter har skabt nye illusioner om forandringer.

APK – der ligesom Mexicos Kommunistiske Parti (marxister-leninister) er medlem af CIPOML – Den internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer – sendte nedenstående hilsen til kongressen:

GREETINGS TO THE 7TH CONGRESS OF PCM(m-l)

On the joyous occasion of the 7th Congress of the Communist Party of Mexico (marxist-leninist) we send our warm greetings, wishing this important congress complete success in fulfilling its tasks as a step towards the proletarian revolution in your country.
As the vanguard detachment of the Mexican working class the CPM(m-l) has build itself along proletarian class lines, faithfully adhering to the great teachings of Marx, Engels, Lenin and Stalin as the Mexican detachment of the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organisations, courageously fighting in the front rows of class struggle.

In these times of sharpening of alle basic contradictions and renewed attacks of imperialism on the peoples – with US-imperialism and D. Trump at the head – the task of creating a broad and combative popular united front assumes major importance and we wish you new advances in the building af this front following your Congress.

The combative friendship between the CPM(m-l) and APK – the Workers Communist Party of Denmark – is strong and has developed positively on the basis of Marxism-Leninism and proletarian internationalism.

Fraternal greetings to all the delegates to the Congress and all members of your party !

Long live the 7th Congress of th Communist Party of Mexico (marxist-leninist)!

Long live the friendship between our Parties!

Long live CIPOML!

Glory to Marxism-leninism!

On behalf of the Central Comittee of the Workers Communist Party of Denmark

Dorte Grenaa
Chairman

Copenhagen November 10th 2018

 

 

Internationale hilsener til APKs 3. kongres

Hilsen til APKs 3. kongres fra Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti PCMLE

Kammerater i Arbejderpartiet Kommunisterne

I hele PCMLE’s navn sender centralkomitéen sine varmeste revolutionære hilsner til APK’s 3 kongres.

Denne kongres er uden tvivl en begivenhed af stor betydning for kommunister i alle lande, for arbejderklassen i jeres land, for arbejdere og folkene i hele verden.

Kongressens debatter, diskussioner, konklusioner og opgaver kommer til at være vigtige skridt for at styrke den danske arbejderklasses partis ideologi, politik og organisering og for konfrontationen med hele det undertrykkende kapitalistiske system, mod borgerskabet og imperialismen.

PCMLE hejser, som en del af den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer, IKMLPO, og som forkæmper for den proletariske revolution i vores land, sit røde flag som hilsen til denne sejrrige kongres. Vi ser den som et skridt fremad i den fælles kamp mod menneskehedens fjender.

Kammerater, modtag vores bedste ønsker om succes for jeres kongres og for styrkelsen af det kommunistiske broderskab mellem vores partier, der vil være med til at fremme proletariatets verdensrevolution.

Leve Arbejderpartiet Kommunisternes 3. kongres!

Leve det internationale proletariat!

Længe leve Marxismen-Leninismen!

Quito, Ecuador
6. december 2006

Ecuadors Kommunistiske Parti Marxister-Leninister

Centralkomiteen

www.pcmle.org

Hilsen til APKs 3. kongres fra Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti PCOF

Til de delegerede til Arbejderpartiet Kommunisternes 3. kongres

Kære kammerater,

På vegne af medlemmerne af vores parti, Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti, overbringer vi jer vores broderlige hilsener og de bedste ønsker om succes for jeres kongres.
Kongressen vil gøre status over den rige politiske erfaring, som jeres parti har vundet på forskellige af klassekampens fronter.

I de senere år har vi haft lejlighed til at føre fælles kampe med jeres kammerater, jeres parti, dets ungdomsorganisation og dets faglige aktivister.
Sammen med jeres parti og andre marxistisk-leninistiske partier i Europa og Afrika og med demokratiske kræfter har vi fordømt den Europæiske Unions forfatningsprojekt. Af denne grund betragter vi ”Nej”-sejren i Frankrig som en fælles sejr. Vi har kæmpet sammen mod Bolkestein-direktivet. Og vi har kæmpet sammen for, at den internationale Antifascistiske og Antiimperialistiske Ungdomslejr, som blev afholdt i jeres land, skulle blive en succes.

Denne praksis af fælles kamp bliver mere og mere nødvendig, fordi vi konfronteres med de samme politikker, med de samme reaktionære og imperialistiske institutioner som den Europæiske Kommission i Bruxelles.
Det er særlig nødvendigt for vores politiske arbejde i forhold til arbejderklassen. Det er arbejderklassen, som er det første angrebsmål for de store monopolers politik – en politik, som er identisk med den neoliberale politik, som er udviklet i verdensmålestok af imperialismen. Denne politik stiller arbejderne i indbyrdes konkurrence på nationalt, europæisk og globalt niveau og forringer arbejdsforholdene, lønnen og de vundne sociale fremgange for alle arbejdere.

Vore partier har som arbejderklassens partier den særlige opgave at udvikle international solidaritet og åbne politiske perspektiver for arbejderklassen, der bidrager til at fremme klassens enhed og får den til at spille den ledende rolle i frontpolitikken mod monopolborgerskabets diktatur.

I anledning af jeres kongres vil vi udtrykke vores stærke vilje til at udvikle kampfællesskabet med jeres parti i tæt sammenhæng med de øvrige partier og organisationer i den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer.

Vi hilser den nye centralkomité, som vælges på denne kongres, og ønsker al mulig fremgang for jeres revolutionære arbejde.

Længe leve Arbejderpartiet Kommunisternes 3. kongres!

Længe leve Marxismen-Leninismen og den internationale solidaritet!

Paris 9. december 2006

Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti

Centralkomiteen

www.pcof.net

  Hilsen til APKs 3. kongres fra Irans Arbejderparti (Toufan)

Kammerater fra Arbejderpartiet Kommunisterne,
Workers’ Communist Party of Denmark

Irans Arbejderparti (Toufan) sender sine broderlige hilsener ved afholdelsen af jeres tredje partikongres. Vi lykønsker de revolutionære aktivister og de danske arbejdende med denne historiske og glædelige begivenhed i jeres organisations liv.

Irans Arbejderparti (Toufan) hilser de kampe, I har ført mod det danske bourgeoisi, repræsenteret af Fogh-regeringen, imod imperialismen, anført af USA, mod zionisme og al reaktion, og for opbygningen af et samfund befriet for racisme, undertrykkelse og udbytning.
Kære kammerater,

Den amerikanske imperialisme fik udsigt til et forsmædeligt nederlag, da den indledte en reaktionær krig mod Irak. Det irakiske folks modstandsbevægelse har gjort landet til det rene kviksand for besættelsesmagterne. Solidaritetsbevægelsen med det irakiske folk, den globale antikrigsbevægelse, vil og må blive videreført, styrket og radikaliseret.

Denne bevægelse vil og må i endnu større omfang afsløre de forbrydelser, som Bush og Blair-regeringerne og deres danske allierede, den kriminelle Fogh-regering, har begået.
Besættelsestropperne må forlade Irak og Mellemøsten, de amerikanske imperialister må betale krigsskadeserstatninger til det irakiske folk, og krigens arkitekter må stilles for en domstol.

Irans Arbejderparti (Toufan) værdsætter den betydningsfulde rolle, som kammerater fra APK spiller i antikrigsbevægelsen.
Den globale bevægelse mod imperialisme, krig og bourgeoisiets neoliberale politik har international karakter og udtrykker solidariteten mellem verdens arbejdende. Denne solidaritet må yderligere styrkes, kommunisternes rolle i bevægelsen yderligere udvikles, krænkelserne af arbejderklassens rettigheder må besejres, og demokratiets og socialismens kræfter må presse sig frem!
Kære kammerater,

FN’s Sikkerhedsråd har for nylig og under amerikansk pres vedtaget en resolution mod Irans fredelige atomforskning og udvikling. Vores parti anser dette som en imperialistisk sammensværgelse mod det iranske folk og som et forsøg på at bane vej for et ‘regimeskifte’ i Iran og for at gennemføre den amerikanske politik for en ‘Ny Verdensorden’.
Denne sammensværgelse må afsløres.
Kun det iranske folk, som beslutsomt modsætter sig udenlandsk indblanding, har retten til at vælte den Islamiske Republiks forbryderiske styre. De amerikanske imperialisters hensigter i Iran må gøres klare for verdens folk.

Kammerater fra APK,

Vi er overbevist om, at APK’s 3. kongres har fremlagt en vej frem for revolutionen og socialismen i Danmark. Vore to marxistisk-leninistiske partier er forenede i kampene mod imperialismen, som anføres af USA, og mod bourgeoisiet.

Vi ønsker jer alt det bedste for jeres revolutionære virksomhed.

Længe leve Arbejderpartiet Kommunisternes 3. kongres!
Længe leve solidariteten mellem arbejderklassen i Iran og Danmark!
Længe leve socialismen!

30. december 2006

Irans Arbejderparti (Toufan)

www.toufan.org

Udtalelse om den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer (IKMLPO) blev dannet i 1994 på grundlag af ‘ Kommunistisk appel til verdens arbejdere og folk’ (‘Quito-erklæringen’) af en række anti-revisionistiske, marxistisk-leninistiske partier og organisationer. Ved Arbejderpartiet Kommunisternes stiftelse i april 2000 blev partiet optaget som medlem af Konferencen.

Den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse bygger på verdens arbejderklasses revolutionære erfaringer, på erfaringerne fra Oktober-revolutionen og opbygningen af socialismen og på Internationalernes teori og praksis (herunder 2. Internationales revolutionære periode samt Kominform-perioden). Dette udgør dens historiske basis og arv. Den videnskabelige (proletariske) socialisme – marxismen-leninismen – er essensen af den internationale kommunistiske bevægelses generallinje.

APK vil bestræbe sig på at udbrede kendskabet til den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse, dens historie og partier, og herunder sikre, at IKMLPO’s grundlæggende dokumenter – som udtryk for den internationale arbejderklassens analyser, teori og praksis af i dag – i den kommende periode oversættes til og udgives på dansk.

APK’s 3. kongres

Solidaritetshilsen til Arbejderpartiet Kommunisternes 3. kongres fra IKMLPO

Kammerater, delegerede og gæster til APK´s kongres!

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer IKMLPO sender en militant solidarisk hilsen til jeres vigtige kongres.

Vi ønsker, at afholdelsen af denne vores klassefællers og broderpartis kongres bliver vellykket, og at den vil tage nye skridt i udviklingen af strategien og taktikken for arbejderklassens og alle arbejdendes sejr i Danmark.

Denne kongres vil få stor betydning, ikke mindst for jer i Danmark, med hensyn til, at arbejderklassen kan opnå større politisk enhed og kan svare igen på de imperialistiske monopolers, på USA’s, EU’s og andres angreb, som tager sigte på at tilintetgøre alle arbejderes historiske erobringer.

Imperialisternes største ønske er at opnå størst mulig udbytning. Og for at opfylde dette er de parat til at gennemføre krige, ødelægge økosystemet og slavebinde arbejderne. Men vi er overbeviste om, at det danske folks modstand vil kunne blive stærkere end imperialismens ønsker. Denne modstand er allerede blevet demonstreret ved adskillige enhedsmanifestationer i kampen mod krig og ‘velfærdsbevægelsens’ forsvar af de sociale rettigheder.
Denne bestræbelse vil til slut betyde imperialismens og kapitalismens nederlag og bane vejen for, at vi kan opbygge socialismen og kommunismen i verden.

Vi ønsker for jer, at denne kongres vil videreudvikle partiets faste politisk og ideologiske enhed for at styrke partiets organisatoriske opbygning og dets evne til at rodfæste sig blandt de arbejdende masser i Danmark.

Kommunistiske hilsner

Brasiliens Revolutionære Kommunistiske Parti (PCR)

Øvre Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti ( PCRV)

Chiles Kommunistiske Parti/Proletarisk Aktion (PC/AP)

Colombias Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister (PCdeC/ML)

Den Dominikanske Republiks Kommunistiske Arbejderparti (PCT)

Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti (PCMLE)

Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister) (PCE(m-l))

Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti (PCOF)

Mexicos Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister (PCM/ML)

Tunesiens Kommunistiske Arbejderparti (PCOT)

Tyrkiets Revolutionære Kommunistiske Parti (TDKP)

Tysklands Kommunistiske Parti (KPD )

Brasilien, november 2006

Gør 1. maj til en kampdag

Arbejdere i alle lande, forén jer!

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer appellerer til alle verdens arbejdere og folk om at gøre denne 1. maj til en kampdag. Vi må mobilisere og forstærke niveauet i vor kamp mod undertrykkelse og kapitalistisk udbytning.

Imperialismen befinder sig i en dyb krise – uanset alle forsøg på at få os til at tro det modsatte. Folkene må rette slag mod deres “egne” reaktionære og mod de opportunister af alle afskygninger, som støtter dem. Reaktionen vælter alle denne krises byrder og alle dens konsekvenser over på arbejdernes skuldre – det er dem, der kommer til at betale for alle konsekvenserne af dens plyndrings-, aggressions- og krigspolitik.

Vi står over for mange problemer – arbejdsløshed, sultelønninger, diskrimination af kvinder, ungdomsfjendskhed, reaktionære og klassebestemte uddannelser o.s.v – og oven i alt dette borgerskabets og kapitalismens brutale dominans og undertrykkelse.

Det er alt det, vi kommunister kæmper imod, og derfor er vi hovedangrebsmålet for reaktionen. Vi er blevet hårdt ramt, vi har lidt store tilbageslag og tab. Men kommunismens ånd og idealer er fortsat stærk og levende.

Over for reaktionens dystre udsigter, pessimismen og opgivenheden må vi rejse fremskridtets fane, for folkenes befrielse, for revolutionen. Fremtiden tilhører os, men vi må erobre den. Vore kampfaner er samtidig håbets faner.

Vore fjender søger at splitte folket, at sætte os op mod hinanden. De fremelsker racisme og nationale overlegenhedsfølelser. Også det må vi beslutsomt bekæmpe. Hverken hudfarve, sprogforskelle eller kulturelle forskelle kan retfærdiggøre konfrontationer mellem folk. Tværtimod må klasseenheden mod vore undertrykkere og solidariteten mellem arbejderne og folkene altid være til steder i vore kampe. Mere end nogensinde må parolen Arbejdere i alle lande, forén jer! rejses.

Denne 1. maj hilser Den Internationale Konference de folkelige bevægelser og kampe, som føres i Ecuador, Burkina Faso, i Colombia, Venezuela, Bolivia, Indonesien, Sydkorea og mange andre lande.

Verden over vokser og udvikler folkenes kamp mod kapitalens herredømme sig på trods af reaktionen og opportunisternes og de reformistiske fagbureaukraters forræderi.

Vi udtrykker vor solidaritet med de folk, der lider under imperialismens barbari, som det er tilfældet med Irak, Cuba og Jugoslavien, indbefattet folket i Kosova.

Vor tid er ikke “historiens afslutning” eller “ideologiernes død”, som reaktionen påstår.

Tværtimod lever vi stadig i den epoke, Lenin definerede som den døende imperialismes og de frembrydende revolutioners epoke.

Derfor holder vi på denne 1. maj – arbejdernes internatiale kampdag – arbejderklassens og de nationale frigørelseskampes fane højt. Vi appellerer til folkene om at mobilisere til kamp, øge dristigheden af deres kampe og vove at gå i konfrontation med den hjemlige og internationale reaktion. Arbejderne og folkene har – i dag som går – intet andet end vore lænker at miste – og vi har meget at vinde.
Længe leve den internationale solidaritet!
Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer:
Tysklands Kommunistiske Parti (KPD)

Benins Kommunistiske Parti (PCB)

Chiles Kommunistiske Parti/Proletarisk aktion (PC/AP)

Colombias Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK), Danmark

Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti (PCMLE)

Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti (PCOF)

Den Kommunistiske Organisation Oktober, Spanien

Irans Arbejdets Parti (Toufan)

Organisationen for Gendannelsen af Grækenlands Kommunistiske Parti

Organisationen til gendannelse af arbejderklassens kommunistiske parti i Italien

Mexicos Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister

ML-gruppen Revolution, Norge

Tyrkiets Revolutionære Kommunistiske Parti (TDKP)

Røde Fane (BR), Venezuela

Øvre Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCRV)

KP9, 2000