Dokumenter

Frem mod det socialistiske Danmark

Udtalelse vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 7. kongres, maj 2018

I 200-året for Karl Marx’ fødsel står det lysende klart, at kapitalismen og imperialismen er dødsmærkede og destruktive systemer, som spærrer for reelle poliske, sociale og kulturelle fremgange for menneskeheden. Udbyttersamfundenes udplyndring, udbytning og evindelige krige bliver fremstillet som normal og givet for altid i den dominerende kapitalistiske propaganda i medierne.

Det 20. århundrede så med Oktoberrevolutionen det første eksempel på en vellykket socialistisk revolution, der vendte op og ned på det eksisterende klassesamfund, og satte udbytterne på porten i det svageste led i imperialismens kæde, Den skabte verdens første stat med arbejderklassen og dens kommunistiske parti ved magten – et samfund hvor statsmagten blev brugt til at fremme det store flertals interesser og ikke var et instrument i udbytternes og udbytningens hænder.

Senere fulgte nye svage led i kæden efter med imperialismens generelle svækkelse efter nazismens og fascismens nederlag i 2. verdenskrig, hvor en række lande slog ind på folkedemokratiernes og socialismens vej. I alle disse lande skete en hurtig og positiv udvikling af samfundet til gavn for det store flertal – på trods af økonomiske og politiske blokader og en konstant kold krig fra imperialistmagternes side.

Disse positive verdenshistoriske udviklinger tog en ny drejning – en kurs mod kapitalistisk genopretning og udbytningens tilbagekomst – med den revisionistiske kontrarevolution i de socialistiske lande, der for alvor indledts med Hrustjov-gruppens magtovertagelse efter Stalins død og med SUKPs 20. partikongres i 1956. Det udstak vejen og retningen mod kapitalistisk genrejsning og mod en verden helt i kapitalismens vold.

Den borgerlige propaganda beskriver disse forløb som beviset på umuligheden af at skabe en anden og vellykket samfundstype og samfundsorden – samtidig med at dagens kapitalistiske og imperialistiske verdensorden giver nye beviser på sin historiske fallit. Det demonstrerer igen og igen sin manglende evne til at skabe et retfærdigt, stabilt og fremgangsrigt samfund. For det er umuligt i et samfund, der baserer sig på en lille herskende klasses udbytning og undertrykkelse af det store flertal.

Socialismen vokser frem som en materiel og udviklingsmæssig nødvendighed, som en forhåbning og et mål for arbejderklassen og folkets flertal som et resultat af den kapitalistiske virkelighed selv. Men det ny samfund bliver først en realitet, når arbejderklassen og dens parti forstår og griber det kapitalistiske samfunds lovmæssigheder til at gøre op med kapitalismen og opbygge det nye samfund. Det var det, Karl Marx og Friedrich Engels klarlagde.

Karl Marx sagde om sig selv:
” … Hvad jeg tilføjede af nyt var
1. at påvise, at klassernes eksistens blot er knyttet til bestemte historiske faser i produktionens udvikling;
2. at klassekampen nødvendigvis fører til proletariatets diktatur;
3. at selve dette diktatur kun danner overgangen til ophævelsen af alle klasser og til et klasseløst samfund. ”

(Brev til Weydemeyer den 5. marts 1852)

Arbejderklassens verdenshistoriske opgave er fortsat at gravlægge det kapitalistiske udbyttersamfund og etablere sit klasseherredømme i alle lande og globalt som en forudsætning for skabelsen af et samfund i overenstemmelse og harmoni med produktivkræfternes udvikling. Målet og retningen er fortsat kommunisme.

APK beslutter fra sin 7. kongres, at der videreføres en omfattende analyse og bred diskussion i og uden for partiet af de socialistiske revolutioners og socialismens hidtidige historiske erfaringer. Det sker med henblik på at klar- og fastlægge den socialistiske revolutions opgaver og udvikle et dybtgående program for opbygningen af socialismen i Danmark.

Partiet vil også i den kommende kongresperiode markere 40-året for stiftelsen af det revolutionære DKP/ML og 100-året for det revolutionære DKP.

Arbejderpartiet Kommunisterne
7. kongres

Omtale af den 7. kongres og flere udtalelser

Danmark må ud af NATO og EU

Udtalelse vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 7. kongres, maj 2018

Kapitalismen og imperialismen er i krise, og en konkurrence mellem stormagter på liv og død truer verden med nye krige for omfordeling af verdens ressourcer. Et aggressivt USA forsøger at fastholde sin dominerende plads i verden, koste hvad det vil. Alle midler kan tages i brug, og trusler om afstraffelse og udslettelse af hele befolkninger hører til dagens orden for USA’s præsident. I brændpunkter som Iran og Syrien udvikler krige og krigstrusler sig med direkte deltagelse fra stormagterne.

Danmark er et lille imperialistisk land, tæt forbundet med USA-imperialismen. Et land uden en selvstændig udenrigspolitik. Et land hvis politiske kurs lægges i snævre kredse omkring ledende kapitalgrupper, generaler og våbenindustri i USA, NATO og EU.

Siden 2001 har det uafbrudt været en krigsførende nation, altid i forreste række når en ny krig planlægges. En politik, der bliver opretholdt gennem vores medlemskab af krigsalliancen NATO og af monopolernes EU. Begge disse imperialistiske alliancer opruster til krig og kræver stadig flere penge til våben og militær på bekostning af velfærd.

At leve som NATO-medlem og under USA’s atomparaply er ikke en forsikring om forsvar og fred, men en dødsens farlig strategi, hvor risikoen for atomkrig og verdensomspændende krig er sat i spil og øges.

EU arbejder også for en øget militær oprustning, og koordinerer tæt med NATO. Europas landeveje gøres klar til transport af tunge våben og våbenindustrien støttes gennem EU’s budgetter. Samtidig undergraves Danmarks EU-undtagelser af regering og krigspartier – også forsvarsundtagelsen.

Med det seneste forsvarsforlig (2018-23) har Danmark bundet sig til en voldsom forøgelse af militærudgifter til brug for krigsforberedelser. Med udrykningsbrigader, kampfly til missioner over hele verden, missilbevæbnede fregatter og militærbaser tæt på Rusland sikrer vi ikke freden, men forbereder krig.

Danmark har fået en central rolle som spydspids I NATO’s krigsoprustning. Danmark er gået forrest I militariseringen af Norden med inddragelse af de tidligere neutrale lande Sverige og Finland.
I tilfælde af krig planlægger USA, at det bliver i vores land NATO-tropperne skal samles, og som det seneste tiltag skal hele NATO’s europæiske flåde af F-35 kampfly bruge Danmark som base og øveområde under USA’s kommando.

NATO’s provokationer kan sætte verden i brand, og gør Danmark til et bombemål.

Krige forberedes – også i Europa. Samfundsøkonomien rettes ind på krig, mens velfærden skæres væk.

Danske selvstændighed og en selvstændig dansk politik vil som et første skridt kræve en udmeldelse af de overnationale alliancer, der binder os til krigspolitikken. At se bort fra dette og tro på at Danmark har friheden til at føre en fredelig sikkerhedspolitik som medlem af NATO – eller at EU kan reformeres – er en illusion, der spænder ben for en fremgangsrig kamp for fred såvel som for velfærd.

Arbejderpartiet Kommunisterne har taget aktiv del i opbygningen af den nye krigsmodstand siden 9/11 2001. Den må styrkes over hele linjen. En slagkraftig bevægelse mod krig er påtrængende og helt nødvendig.

Imperialisme betyder konstante krige. I sidste ende kan fred kun garanteres af et socialistisk Danmark i en socialistisk verden.

Stop krigene – Stop Danmarks krigsdeltagelse!

For et selvstændigt Danmark! Ud af NATO og EU!

Arbejderpartiet Kommunisterne
7. kongres

Læs om den 7. kongres og se flere udtalelser

Arbejderpartiet Kommunisterne har afholdt sin 7. kongres

Arbejderpartiet Kommunisterne offentliggør hermed, at det har afholdt sin ordinære kongres – den syvende siden partistiftelsen i april 2000. Kongressen afspejlede styrkelsen af APK i perioden og dets samling om kampen for at videre udbygge det som det nødvendige og uundværlige revolutionære kommunistiske parti i Danmark.
APKs 7. kongres udtrykte sin tilfredshed med en række væsentlige fremgange for partiet i den forløbne tre-årige kongresperiode, som blev grundigt analyseret. Den vedtog Centralkomiteens virksomhedsberetning, valgte ny ledelse og fastlagde en række væsentlige opgaver for den ny kongresperiode.

Partikongresser er vigtige pejlemærker i et kommunistisk partis liv. Den 7. kongres har været forberedt i mere end et halvt år i hele partiet. En række problemstillinger er drøftet igennem – og kongressen drager konklusioner og træffer beslutninger på baggrund af dette.

Beretningen blev aflagt af partiets formand/forkvinde Dorte Grenaa og enstemmigt vedtaget. Den giver et alsidigt billede af udviklingen af klassekampen nationalt og internationalt og af partiets arbejde på en lang række felter – med fremgange og mangler. Det har styrket sine positioner på en lang række områder både i forhold til den revolutionære bevægelse og de kæmpende kræfter, der har udviklet sig i store klasseslag som senest omkring de offentligt ansattes OK2018.

Partiet har været aktivt i alle de store kampe og forsøgt at giver vejledning til udvikling af kampene – også gennem agitation og propaganda, herunder KPnet. Ikke mindst dens facebook-side er blevet et vigtigt forum for samling i klassekampen.

Det er et væsentligt fremskridt, at partiet nu udgiver kvartalstidsskriftet Enhed & Kamp. Det rummer politiske analyser og marxistisk-leninistisk teori ikke bare fra APK, men fra hele verden, og giver et helt centralt overblik over de revolutionære udviklinger og problemer globalt. Det er samtidig en dansk udgave af CIPOMLs tidsskrift Unity & Struggle.

Enhed & Kamp har sammen med det øgede fokus på Kpnet.dk som daglig netavis afløst udgivelsen af det trykte månedsblad Kommunistisk Politik, som gennem 20 år på en positiv måde har tjent som formidler af partiets politik.

Kongressen kunne også med tilfredshed notere, at partiet har oplevet en vis medlemsfremgang. Det har samtidig, som det fremgik af rapporterne fra partidistrikterne, opbygget en slagkraftig og aktiv bevægelse af sympatisører og venner omkring det. Partiet søger at udvide sin virksomhed udenfor hovedbyerne. Oktober Bogbutikkerne i København, Odense og Århus udvikler sig til vigtige centre.

Valget af ny ledelse (Centralkomiteen og Den centrale kontrolkommission) afspejlede bestræbelserne på at gennemføre en foryngelse af ledelseskræfterne i takt med den almindelige udvikling af partiets sammensætning.

Kongressen besluttede at følge markeringen af 200 året for Karl Marx’ fødsel op med en bredt anlagt offentlig diskussion om programmet for den socialistiske revolution i Danmark.

APK spiller en aktiv rolle i den eneste verdensomspændende organisering af kommunistiske partier CIPOML – Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer. I 2016 var APK og Danmark vært for den årlige verdenskonference. CIPOML har i perioden optaget nye medlemspartier og forstærket deres samarbejde med afholdelsen af regionale konferencer og styrkelse af partisamarbejdet på regionalt plan og af den internationale ungdomslejr, som afholdes hvert andet år på forskellige kontinenter.
APKs kongres hilste CIPOML og dets fremgange, som også er fremgange for vores parti.

Politiske udtalelser fra kongressen:
OK2018: STEM NEJ!
Danmark må ud af NATO og EU
Frem mod det socialistiske Danmark

Arbejderpartiet Kommunisterne
7. kongres

Udtalelser fra alle APKs kongresser

OK2018: STEM NEJ!

Udtalelse vedtaget på Arbejderpartiet Kommunisternes 7. kongres, maj 2018

De offentligt ansatte har stillet sig skulder ved skulder – på tværs af faggrupper, med privatansatte, studerende, pensionister, arbejdsløse, reformramte, og med opbakning fra langt størstedelen af befolkningen. Det har rejst sig til en historisk stærk og bred bevægelse for bedre arbejdsforhold, respekt og mulighed for faglighed, flere varme hænder og en bedre offentlig sektor.

Regeringen retter angreb efter angreb mod den offentlige sektor, driver klapjagt på arbejdere, arbejdsløse og syge, holder ophørsudsalg over statens ejendom, og giver skattelettelser til de allerrigeste. Profitterne vokser mens arbejdsforhold og levevilkår forværres.

Sjældent har der været en bedre situation for at få indfriet OK-kravene. De offentlige ansatte viste, at de var parat til at strejke, imødegå en lockout og tage livtag med Løkke, Løhde og hele slænget af arbejdsgivere og borgerlige politikere, uanset partifarve. Men selvom fagtoppen gik til forhandling med yderst beskedne krav, så brugte de ikke styrken til at gennemtvinge kravene. De slog bak, spændte ben for sammenholdet og indgik en stribe defensive forlig.

‘Det bedst opnåelige’ kalder nogle det. Ikke for flertallet af de offentlige ansatte! De skal fortsat løbe stærkere og stærkere. De skal fortsat dagligt arbejde under forhold, der er værre end nødberedskab. De skal fortsat undervise uden fast arbejdstid og tid til forberedelse. Lønfesten holdes fortsat på direktionsgangene.

Rammerne for forhandlinger er fastsat af EU, arbejdsgiverne, moderniseringsstyrelsen og regeringen. De rammer blev ikke sprængt. Der er ikke bare brug for at forsvare sig mod helt urimelige krav – men også for reelt at få forbedret arbejdsforholdene, få sat arbejdstiden ned og sat lavtlønnen væsentligt op.

Der er råd til det i et samfund som Danmark. Det er et spørgsmål om i hvilke kasser samfundets rigdomme skal lægges.

Solidariteten og kampviljen er der – den skal bruges til at rykke fremad. Næste skridt er at stemme NEJ.

STEM NEJ fordi:

  1. Lønrammen for de næste tre år knapt dækker inflation og prisstigninger. Den gives i procenter, så de lavtlønnende får mindst. Ligeløns- og lavtlønspuljen er rent symbolsk uden reel betydning. Kravet om reelle lønstigninger i kroner og ører og kravet om ligeløn forsvandt undervejs.
  2. Bedre arbejdsmiljø blev til et udefineret projekt og lærernes manglende overenskomstdækning af arbejdstiden til en kommission. Rene narresutter.
  3. De statsansatte skal betale med udvidet fleksibel 42-timers arbejdsuge for at fastholde den betalte spisepause, de allerede har. Og regionernes ‘betryggelses’-aftale de næste seks år er kun et løfte fra regeringens embedsmænd.
  4. Den offentlige sektor er konstant under angreb – med forligene har de offentligt ansatte dårligere arbejdsforhold om 3 år end i dag.

Stemmer en gruppe NEJ, må alle selvfølgelig stå skulder ved skulder med dem.

Arbejderpartiet Kommunisterne
7. kongres

Læs mere om den 7. kongres se flere udtalelser

KRIGSOPRUSTNING KOSTER VELFÆRD!

Sig Nej til krigsbudgettet!
Vi vil ikke være en brik i USA’s og NATO’s angrebskrige!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne – APK

Forsvarsforliget for de kommende 6 år ligger nu fast. Der er tale om det mest NATO-tilpassede forlig nogensinde, der intet har at gøre hverken med et forsvar af Danmark eller sikring af fred.

Vores følgagtige politikere har valgt blindt at følge Trumps vanvittige ophidsen til krig og NATO’s krav til opskruning af militærbudgettet. Danmarks er nu placeret som opmarchområde i en mulig krig mod Rusland, og det store flertal er udset til at betale med velfærd og til at leve med truslen om en storkrig.

Det er et angrebsbudget til indkøb af militært isenkram og opbygning af et ’forsvar’ øremærket til angreb. Til forberedelse af en mulig krig mod Rusland, men også med parathed til omstilling til krig i ethvert af verdens brændpunkter USA og NATO måtte udpege.

APK opfordrer alle der ønsker fred til at protestere mod denne farlige kurs mod krig og opgør mellem stormagterne.

– Danmark er tiltænkt rollen som bagland for NATO-hæren i en mulig krig mod Rusland. Vi gøres til et bombemål og mulig krigsskueplads.

– Omlægning af værnepligten med en 20.000 mand stor mobiliseringsstyrke, der skal modtage og beskytte NATO-tropperne i en krigssituation

– En 4000 mand stor udrykningsbrigade skal kunne sættes ind i Baltikum eller andet ’kriseområde’

– Køb af kampfly er en del af budgettet. Angrebsfly der er bygget til at bære atomvåben

– Fregatterne udstyres med missiler, på længere sigt langtrækkende og med mulighed for atomudrustning

– Soldater skal overtage politiopgaver og patruljere i gaderne

– Droner skal udvikles og kunne bruges i angreb

– Cyberkrig optrappes

– Der gives kontant støtte til våbenindustri og forskning

Den angivelige trussel fra Rusland er utroværdig og konstrueret, en påstand uden realiteter bag, der skal berettige de voldsomme krigsforberedelser og aggression fra NATO’s side.

Alle tiltag i forliget øger krigsfaren – for os, og for mennesker verden over. Kun imperialisterne og våbenindustrien har interesse i oprustning og krig.

Kun de har fordel af at sætte det ene lands befolkning op mod det andet.

Ikke en mand, ikke en krone til imperialisternes krige!

NEJ til krigsplanerne! Brug milliarderne på velfærd!

 

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE – APK

2. februar 2018

Slut med at være pæne piger – 8. marts 2018

SLUT MED AT VÆRE PÆNE PIGER

Den tid er forbi, hvor kvinder skal finde sig i chikane og nedvurdering fra magtens mænd og magteliten. Hverken økonomisk, politisk eller seksuel chikane. Flinkeskolen er lukket.

Løkke og Sofie Løhde kan godt holde fingrene væk fra de offentlige overenskomstforhandlinger. Regeringen kan glemme at lade kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse og flygtninge betale for skattelettelser til de rige og erhvervslivet. Og den kan godt stoppe sangen om dansk krigsdeltagelse i vores navn er til for at hjælpe kvinderne i andre lande.

Den 8.marts går vi sammen om vores krav og fejre alle de kvinder, der hver dag kæmper for bedre forhold.

6 timers arbejdsdag – 30 timers arbejdsuge med løn- og personale kompensation
Arbejdsdagen er for lang. Tid til arbejde, transport, familie og børn hænger ikke sammen. Tempo og krav skrues op. Kvaliteten skrues ned. Det er et fælles problem, der kræver fælles løsning. Nej til arbejdsgivernes diktat om øget arbejdstid. Arbejdstiden skal ned.

Afskaf tvangsarbejde, tvangsaktivering
Det skal kunne betale sig at arbejde! Ja, for hvem? Kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse og syge tvinges til at arbejde uden reel løn. De sendes i endeløse arbejdsprøvnings og forberedende forløb. Det skal bringe folk nærmere et job – bare aldrig helt derhen. I stedet spekulere hele brancher i gratis arbejdskraft.

Reel Ligeløn nu – reelle lønstigninger
Slut med at vurdere kvinders arbejde som mindre værd. Lavtløn, korttidsansættelser, delt arbejdstid og deltid betyder mange må køre to jobs. Denne gang ved OK 18 vil vi have fuld lønkompensation. Vi vil have ligeløn. Vi vil have reelle lønstigninger. Ikke spises af med smuler, luftfrikadeller og dårlige undskyldninger.

Skrot de asociale reformer
De kyniske asociale reformer har betalt millioner til væksten af erhvervslivets formuer. De har skabt fattigdom og afskaffet sociale rettigheder for andre. Kvinder er her i overtal fra unge til gamle. Skole og uddannelses er blevet til konkurrencestatens karakter og udskilles mareridt. Vi må stå sammen om at kræve reformerne skrottes.

Stop for fyringer, nedskæringer og rationaliseringer i den offentlige velfærdssektor. Flere varme hænder.

Stop kontrol og magtmisbrug af offentlige ansatte, brugere og reformramte.

Politikere og embedsmænd må stilles ansvar for deres gerninger og kunne fyres uden gyldne håndtryk.

Stop vold mod kvinder og nedværdigende kvindebilleder og kvindeundertrykkelse

Stop dansk krigsdeltagelse – kvinders fremtid skabes ikke gennem krig og militarisering.
Den skabes ikke gennem EU og NATO. Den skabes af os selv i fællesskab for en bedre fremtid.

International solidaritet med kvinders kamp for frigørelse, frihed, fred,
sociale fremskridt og socialisme i hele verden.

 

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE – APK

 

8. marts 2018: Kvindernes internationale kampdag –
Karensminde Kulturhus, Sydhavnen


FØLG MED PÅ

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

APK Arbejderpartiet Kommunisterne
– og på FACEBOOK

 

APKs 6. kongres: På vej mod skærpede klassekampe

Arbejderpartiet Kommunisterne afholdt i pinsen 2015 sin 6. kongres siden partistiftelsen i 2000. Den var præget af optimisme, enhed og klarhed om, at både klassekampen i Danmark og internationalt vil blive skærpet i de kommende år.

Se også tema om kongressen på kpnet.dk

En uhørt nyliberal offensiv, orkestreret fra EU, og gennemført af både ’rød’ og blå blok og deres regeringer har betydet et kraftigt lønpres nedad, faldende realløn og et stort spark nedad mod fattigdomsgrænsen, eller under, for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og andre på offentlige ydelser. Forringede offentlige ydelser på alle områder – men øget pres på de offentligt ansatte. Continue reading “APKs 6. kongres: På vej mod skærpede klassekampe”

APKs Handlingsprogram: Fælles kamp mod kapitalens offensiv og krigspolitik

Handlingsprogram

Vedtaget på APK’s 6. kongres maj 2015

(Hent teksten som pdf: Handlingsprogram_2015_pdf)

Nyliberalistisk konkurrencestat

Det danske klassesamfund har udviklet sig til en nyliberalistisk konkurrencestat og en krigsførende nation i de første årtier af det 21. århundrede. Kapitalens offensiv mod arbejderklassen er massiv og omfattende, med arbejdsløshed, nedskæringer og nyliberal krise- og reformpolitik.

Uligheden i samfundet vokser, og over en femtedel af befolkningen er helt udstødt fra det almindelige arbejdsmarked. Denne udvikling er blevet mødt med modstand fra de unge, arbejderklassen, de udstødte og brede dele af befolkningen.

Banker og koncerner har mangedoblet deres overskud og udbytte. Finanskapitalen suger milliarder ud af statskassen til sin spekulations- og kasinoøkonomi. Staten medvirker til et gigantisk milliardtyveri af samfundsværdier med udsalg af vitale samfundsopgaver, bl.a. inden for energi, sundhed, data og transport, til private aktionærer og multinationale kapitalfonde.

Kapitalens offensiv kan besvares ved at bygge en stærk og slagkraftig arbejderklassefront – arbejdere, arbejdsløse og udstødte. Ved at skabe kamporganer, som består af arbejdere fra alle politiske retninger, kan vi sammen forsvare os mod kapitalisterne, de rige og deres regeringer!

Kun ved at skabe og organisere modstanden i arbejderklassens brede lag i en enhedsfront vil det være muligt at slå den kapitalistiske offensiv tilbage og forhindre, at de rettigheder, som de arbejdende har tilkæmpet sig, bliver taget fra os. Kun sådan kan vi give ny kraft til kampen for at gøre en ende på et samfund, hvor mennesker udbytter andre mennesker.

FORSVAR ARBEJDERKLASSENS RETTIGHEDER OG VILKÅR

Hundredtusindvis af arbejdspladser og jobs er blevet nedlagt, ikke mindst for ufaglærte i den private og offentlige sektor. Den voksende arbejdsløshed skjules bag et offentligt organiseret tvangsarbejdsmarked og et udsigtsløst aktiveringssystem. Over en million danskere er sorteret fra arbejdsstyrken. Kapitalismen kan ikke sikre arbejde og en fremtid. Der er mere end 200 millioner arbejdsløse i EU og resten af verden.

Der føres klassekrig gennem øget kontrol, tvang, udstødelse, kriminalisering og retsløshed mod den store del af ungdommen, de arbejdsløse, de udstødte.

Løntrykkeri og social dumping er kernen i den nyliberalistiske krise- og konkurrencepolitik. Lavtlønnen skal trykkes ned på kontanthjælpsniveau. Mange må have flere jobs for at klare sig. Den danske produktivitetsstigning i industrien er en af de højeste i Europa, samtidig med at lønnens andel af værdiskabelsen er på samme lave niveau som midt i forrige århundrede.

Det sker samtidig med en øget udnyttelse af arbejdskraften, øget fleksibilitet i arbejdstid og ansættelsesformer, større uddannelse og større effektivitet. Pensionsalderen stiger år for år, mens efterlønnen udfases og afskaffes. Arbejdskraften skal udnyttes maksimalt.

Arbejdsgiverne kan frit hente arbejdskraft fra hele EU. I et edderkoppespind af legale forordninger kan hidtidige danske overenskomstmæssige vilkår omgås og udkonkurreres. Handel med illegal arbejdskraft og udlicitering af jobs til udenlandske arbejdsgivere hører også til kapitalismens orden. Arbejdsgiverne nægter samtidig at være med til at uddanne en ny generation af faglært og specialiseret arbejdskraft. Et stigende antal arbejdsulykker, nedslidning og et sygt fysisk og psykisk arbejdsmiljø hører til dagens kapitalistiske orden.

Velfærd er blevet til ‘workfare’, hvor kontanthjælpsmodtagere og andre systematisk bruges som social løndumping. Vejen fra at være i arbejde til at være på kontanthjælp eller helt uden forsørgelse er gjort kynisk kort og effektiv med striben af reformer. Arbejdende fattige er nu en realitet i Danmark.

Socialdemokratiets store løftebrud var at forsætte Venstres og Dansk Folkepartis kyniske dagpengereform med lappeløsninger for de 51.000, der indtil nu er røget ud af dagpengesystemet.

Dagpengeperioden bør fordobles til fire år, og genoptjeningsperioden halveres. Forbedringer af dagpengesystemet skal ikke betales af de arbejdsløse!

EU’s indre marked er gået direkte efter afskaffelse af arbejderrettigheder, overenskomster, løn og ansættelsesforhold, arbejdsmiljø, pensions- og arbejdsløshedsrettigheder. For at opnå dette er der sat hårdt ind for at nedbryde den faglige organisering og svække og kriminalisere arbejderklassens kampkraft og legale muligheder. Danske EU-politikeres snak om ‘den danske model’ som værn er et bedrag.
Det er ikke indvandrere, østarbejdere og kontraktarbejdere, der stjæler arbejde fra os. Det er arbejdsgiverne, der spekulerer i at skaffe billigere arbejdskraft med staten og EU i ryggen. Staten har tilmed sat det i system med tvangsarbejde og nyttejobs for offentlige ydelser.

Der er brug for solidaritet, og for at alle arbejdere står sammen, uanset om man har dansk eller udenlandsk arbejdsgiver, er offentligt eller privat ansat. Folk fra andre lande og himmelstrøg – uanset hvilke – kan tilmed give et internationalt udsyn og bringer nye erfaringer og inspiration med sig.

Stadig flere arbejder som en del af en international arbejdsstyrke i en multinational koncern. Udviklingen af den internationale solidaritet er afgørende for at forsvare arbejdernes rettigheder.
Den fælles solidaritet og enhed i kampen for arbejderklassens rettigheder og vilkår må sikres både på arbejdspladserne og i den faglige organisering.
Enheden skal bygges nedefra mellem arbejdende, arbejdsløse og udstødte – på tværs af nationalitet og etnisk baggrund. Kampen mod løndumping og for at sikre arbejdstid og overenskomst må føres i fællesskab.
Fagbevægelsens topfolk vil ikke løfte opbygningen af en solidarisk fælles kamp mod det nyliberale felttog. De kører selv efter en nyliberalistisk markedsmodel. Kollektive rettigheder erstattes af salg af individuelle serviceydelser og finansspekulationer med de gigantiske pensions- og ATP-fonde.

Det er en grundlæggende opgave for kommunister og kampvillige arbejdere at arbejde i klubber og fagforeninger for at forsvare rettigheder og levevilkår på en klassekampslinje. Der må skabes rammer, der kan udvikle enheden mellem arbejderne i og uden for fagforeningerne.

INDKOMSTER TIL AT LEVE AF!
STOP LØNTRYKKERI OG SOCIAL DUMPING!

Stop det nationale udsalg! Nej til privatisering af samfundsværdierne!
Skab regulære jobs til alle på arbejdsmarkedet på overenskomstmæssige vilkår!

Fælles kamp mod krise- og nedskæringspolitikken, for forsvar af arbejder- og sociale rettigheder!

Solidaritet i stedet for opsplitning og hetz!

Nej til offentligt tvangsarbejde og arbejdsordninger for kontanthjælp!

Praktikpladser til unge og voksenlærlinge!

6 timers arbejdsdag, 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation – nej til livstidsarbejdstid!

Forsvar retten til faglig kamp og organisering!

For en ny dagpengereform, der fordobler dagpengeperioden og halverer genoptjeningskravet for alle – de arbejdsløse skal ikke betale dagpengereformen!

STOP DEN NYLIBERALE OFFENSIV –
RUL DE ASOCIALE REFORMER TILBAGE!

Den offentlige sektor bliver betragtet som en milliardforretning, der yderligere kan privatiseres og udliciteres. Samtidig omdannes store dele på markedsvilkår efter den såkaldte New Public Management-model, med øget centralisering, kontrol af brugere og ansatte, bureaukrati, kassetænkning og uproduktive økonomiske resultater i centrum.

Bølgen af nyliberale asociale reformer, som Venstre satte i gang og Socialdemokratiet gennemførte, er rene tilpasnings- og diktatreformer fra EU. Det er socialpolitikken sat på rene markedsprincipper. Offentlig samfundsmæssig social sikring erstattes af privatiserede sociale ydelser for dem, der har råd. Resten af befolkningen er igen opdelt i værdigt trængende, der kan arbejde for offentlige ydelser, og uværdige, der er overladt til at klare sig selv uden selvstændig indkomst. Den sociale retssikkerhed er erstattet af individuelle skøn og er afhængig af, hvilken kommune du bor i.

Striben af asociale reformer smed i titusindvis af mennesker over på kontanthjælp. Dagpengeperioden blev halveret, sygepengeperioden blev halveret, førtidspensionen afskaffet for dem under 40 år, efterlønnen afskaffet. Som et sidste hug i en kynisk tilrettelagt serier af reformer gennemførtes kontanthjælpsreformen. Den skar ydelser ned til det halve, med ret til helt fratage folk alle ydelser. Gensidig forsørgerpligt for kærester satte det offentlige dyneløfteri og stikkeri i system.

Reformen afskaffede kontanthjælp for alle under 30 år uden uddannelse, hvilket var knap tre fjerdedele på det tidspunkt, og satte de unge på en ydelse svarende til SU, men uden at sikre uddannelse eller job.

Reformerne skaffer ikke flere i arbejde, der ikke findes. De skaber øget fattigdom, udstødelse og mistænkeliggørelse.

Reformerne skal rulles helt tilbage og skrottes, og i stedet må der udvikles en værdig social sikring som et offentlig retskrav for alle, der af den ene eller anden grund ikke kan forsørge sig selv i dagens kapitalistiske og menneskefjendske system.

Den voksende sociale bevægelse mod de nyliberale reformer og deres konsekvenser skal yderligere styrkes. Kampen mod de asociale reformer kan ikke vindes af de sociale bevægelser alene. Den må forenes og blive en del af hele arbejderklassens fælles kampfront.

Rul de nyliberalistiske reformer tilbage!
Væk med sygedagpengereformen, førtids- og fleksjobreformen og kontanthjælpsreformen!
Væk med den gensidige forsørgerpligt for alle!

Social genopretning nu!

NEJ TIL KONKURENCESTATEN!

STOP PRIVATISERING OG UDLICITERING!

Uddannelse for alle – ikke for eliten

Kravene til uddannelse på arbejdsmarkedet er hurtigt stigende, samtidig med at en stadig større gruppe slet ikke får nogen uddannelse. Fra børnehave til universitet har uddannelserne været gennem EU’s nyliberale tilpasningsreformer. Børn og unges ‘konkurrenceevne’ er et bærende princip, med et stadig mere omfattende karakter- og eksamensræs. Uddannelse formes ikke efter samfundets og menneskets behov, men strømlines efter erhvervslivets og profittens.

Enhedsskolen med den offentlige folkeskole for flertallet af børn er sprængt i stumper og stykker af offentlige nedskæringer, privatiseringsdirektiver og skattefinansierede privatskoler som sociale ghettoer for de bedrestillede og veluddannedes børn. Det er fortsat børn og unge af de rigeste og bedst stillede forældre, der kan købe sig til de bedste og højeste uddannelser gennem hele uddannelsessystemet.

Den ny folkeskolereform er på mange måder en videreførelse af den sorte skoles syn på børns indlæring og uddannelse. Reformen blev på den mest brutale måde med statens lærerlockout fuldstændigt udemokratisk dikteret lærere, elever og forældre, trods stor modstand. Mens lærere tales ned i den offentlige debat og deres arbejdsforhold er blevet drastisk forringet, gøres børns faglige læring og uddannelse til forældrenes individuelle ansvar.

Elever og studerende har begyndt en ny runde af protester og aktioner mod udviklingen og reformerne i uddannelsessektoren. Det gælder mod SU-reformen, erhvervsskolereformen og den kommende gymnasiereform, der alle udelukker endnu flere unge fra at få en uddannelse. Og det gælder ikke mindst universitetsbesættelserne mod den forhadte fremdriftsreform.

De enkelte bevægelser og protester kan kun udvikle sig, hvis de ikke ledes ind i parlamentariske blindgyder, men i stedet bliver en del af den samlede energi i den fælles kamp for at rulle de nyliberale reformer tilbage.

Væk med de nyliberale uddannelsesreformer!

For en ny folkeskole-, erhvervsskole- og gymnasiereform ud fra elevernes behov!

Skrot fremdriftsreformen!

Væk med SU-reformen – en SU til at leve af!

Kampen for sundhed er kampen for livet

Retten til et sundt liv og sundhed gennem livet er i høj grad et klassespørgsmål.

For kapitalismen er et ordentligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø konkurrenceforvridende. Kapitalismen ser arbejdskraften som noget, man kan bruge og smide væk, og der er nok at tage af. Bliver man syg i dagens Danmark, skal man ikke være uden arbejde, ældre, fattig eller på anden måde stemplet som ‘et dårligt liv’. Så bliver man sorteret fra, prioriteret ud og nægtet den tilstrækkelige behandling.

Den almene folkesundhed, de kroniske nedslidningssygdomme, sygdomme fra miljøforurening, giftstoffer i maden og de voksende psykiske stress-sygdomme gøres til individuelle livsstilssygdomme og folks eget problem.

Ligesom sundhed er sygdom en billionforretning. Medicinalkoncernerne, der er et af de store magtmonopoler, scorer de fleste af de offentlige sundhedsudgifter gennem monopolpriser på medicin, privathospitaler og tilskudsordninger. Medicinalindustrien sidder på forskningen, og på hvilken ny medicin og hvilke nye behandlingsmetoder der tages i brug, ligesom den kontrollerer offentlige styrelser i sundhedssystemet. Trods stor udvikling i lægevidenskaben dør folk af infektioner og resistente bakterier på hospitaler, hvor rengøringen er privatiseret og skåret i bund.

Hospitalspersonalet har for længst sagt fra over for den uforsvarlige faglige og menneskelige behandling af patienter på hospitalerne. Rundt om i landet protesterer befolkningen og lokalsamfund mod, at hospitaler, skadestuer, lægevagter og ambulancer lukkes ned eller står tomme. Nye centraliserede superhospitaler er blevet skandaler, allerede inden de er bygget færdige og taget i brug.

Stop privatiseringstyveriet, og stop offentlige tilskud til private hospitaler og medicinalindustrien!

Samme adgang til lægehjælp og behandling uanset bopæl, alder eller civilstand!

Opnormér sengepladser og personale på hospitalerne!

Dagens samfund producerer stressede og udbrændte børnefamilier. De voksne skal arbejde stadig flere timer og ofte med flydende arbejdstid ind over aftner, weekender og ferier. Både børn og voksne bruger mere transporttid hver eneste dag mellem hjem, arbejde, institution og skole. Med stadig voksende krav og konkurrence på arbejdsmarkedet, i skolen og i institutionerne med påtvungne læringsplaner har børnefamiliens ulvetime svært ved at leve op kravet og illusionen om den perfekte harmoniske familie. Det hænger ikke sammen.

Det er afgørende, at den daglige arbejdstid sættes ned til 6 timer dagligt for både mænd og kvinder. Indførelsen af en livsarbejdstid, hvor man arbejder mindre, når børnene er små, og desto så meget mere, når man selv er kommet op i årene, er ikke løsningen for børnefamilierne. Når familierne tvinges til individuelle løsninger, bliver det oftest kvinderne, der må gå på deltid og orlov for at få familie og børn til at hænge sammen.

Rigtig mange børnefamilier lever med en sådan økonomisk og social ressourceknaphed, at de helt har måttet opgive at leve op til nutidens families krav. Reformerne har øget antallet af fattige og låste familier og børn. De må knokle for at overleve og klare sig, som de bedst kan.

EU’s familiepolitik er ved at blive dansk virkelighed. Flere og flere sociale opgaver, uddannelses- og omsorgsopgaver pålægges den enkelte familie. Krav, der tilhører en anden tid, og som nutidens globaliserede familier ikke har tid og muligheder for at opfylde.

En afgørende forudsætning for at få børnefamiliernes hverdag til at hænge sammen er bedre og billigere daginstitutioner til alle børn, med langt højere personalenormering og antal kvadratmeter end i dag.

De sidste årtier har forældre kæmpet imod en udvikling med omfattende privatiseringer og massive nedskæringer på antal pladser, personale og budgetter. Børn er ikke burhøns, der blot skal opbevares og tilpasses konkurrencesamfundet!

Sikring af billigere og bedre offentlige daginstitutioner til alle børn!

Indfør fast forhøjet personalenormering i alle daginstitutioner!

Afskaf loven om, at firmaer må tjene på og hive profit ud af børnepasning og institutioner!

Kapitalismen lover den nye ungdomsgeneration uendelige valgmuligheder, fuld lighed og frihed. Det er kun et spørgsmål om at være den heldige vinder og gøre sig fortjent til det. Sandheden er, at de store klasseskel sætter ind fra start af. En femtedel er forhåndsdømte til at stå uden uddannelse og arbejde. Resten skal uddannes til soldater i konkurrencestaten og i imperialismens terrorkrige, mens den privilegerede del af ungdommen udelukkende ser verden ud fra deres eget lille individualistiske karrieresynspunkt.
Den ideologiske undertrykkelse er massiv for at skjule, at stadig flere unge spises af med dårligere forhold – både arbejds-, leve-, uddannelses- og boligforhold – end deres forældres generation. Den bruges til et forsøg på at erobre ungdommens hjerner og hjerter for en politik, der hører fortiden til, og få ungdommen til at opgive at kæmpe for forbedringer.

Arbejderungdommen må fortsat kæmpe for praktikpladser, så de kan gøre deres erhvervsuddannelser færdige, og for at unge ikke udelukkes fra reelt arbejde og kompetencegivende ungdomsuddannelser. De må kæmpe for økonomiske ydelser, der gør det muligt at bo og uddanne sig, også når man ikke har forældre, der kan betale.

Reformerne, der påtvinger unge tvangsarbejde og udsigtsløs aktivering, skal rulles tilbage! Nytteløse uddannelses-paratheds-projekter er blevet en millionforretning for private firmaer på de unges bekostning. De unge skal sikres reelle uddannelsesmuligheder og reelt arbejde i stedet for den skjulte ungdomsarbejdsløshed!

Ungdommens kamp for retten til selv at bestemme mødes med politivold og kriminalisering. Det sker også i forhold til strejker og universitetsbesættelser. Grupper af unge kriminaliseres af udstødelse, voksende kontrol og et magtsystem, hvor de mødes med mistillid og straf.

Reaktionen vil sænke den kriminelle lavalder ned til 12 år. I stedet bør den hæves til 18 år, så den følger myndighedsalderen, mens valgretten bør sættes ned til 16 år.

De nuværende magthavere og politikere kan ikke anvise nogen anden udvikling af samfundet. De kender kun én vej, og det er mere af samme slags: mere arbejdsløshed, mere krig, mere racisme, mere udplyndring af jordens ressourcer.
Ungdommen må kaste al sin energi og alle kræfter ind for at skabe et andet samfund, der kan sikre en anden fremtid. Ungdommens kampe må forbinde sig med og være en del af de afgørende klassekamps-spørgsmål.

Reelt arbejde og uddannelse til alle – rul reformerne tilbage!

Sikring af billige og tidssvarende ungdomsboliger og kollegieværelser!

Sikring af være- og kultursteder og ungdomshuse på de unges egne betingelser!

Voksende fattigdom blandt folkepensionister

I disse år vokser klasseforskellene blandt de ældre. Det gælder i forhold til økonomi, helbred, levealder, bolig, transportmuligheder, mulighed for pleje og omsorg og hjælp ved behov.

En ældre på folkepension skal leve resten af sit liv for ca. 8.500 kr. om måneden som enlig eller 6.000 kr. som samboende, når skatten er betalt. Det svarer til kontanthjælpen i dag. Man skal have boet her i landet i 40 år for at opnå folkepension. Mange ældre indvandrere må derfor leve for mindre.

Folkepensionen er blevet systematisk udhulet gennem mange år. Princippet om folkepension som en offentlig solidarisk kollektiv social rettighed og sikring er gradvist blevet erstattet af EU’s pensionsmodel. Det betyder arbejdsmarkedspensioner, der er afhængig af, hvor høj ens løn har været, hvor mange timer man har arbejdet, og hvor mange år man har haft uden arbejdsløshed, barsel og forældreorlov.

Det er et system, der ikke mindst rammer de lavtlønnede kvinder. Kontanthjælpsmodtagere og andre på tvangsarbejdsmarkedet og på overførelsesindkomster har ingen fremtidige arbejdsmarkedspensioner. Den nyliberale økonomiske politik giver derimod skattefordele for den gruppe af ældre, der har råd til private pensionsopsparinger og kapitalpensioner.

Denne asociale og usolidariske kurs, hvor ældre med et langt arbejdsliv bag sig skal opleve at blive fattige og ydmyges med kontrol og nedværdigende visitationsbesøg for overhovedet at få ekstra hjælp, f.eks. til den rengøring, de ikke selv magter, skal ændres. Mange ældre er helt afhængige af at have en familie, der kan tage over. Det sker i direkte modstrid med de ældres egne ønsker.

Ældreplejen er et af de områder, hvor privatiseringer og udliciteringer har stået på i mange år Pengene på de offentlige budgetter er blevet flyttet væk fra den offentlige ældrepleje og omsorg over i private firmaer og kapitalfonde. Resultaterne og skandalerne taler for sig selv. Det er uværdigt og kynisk over for de ældre, de pårørende og de ansatte varme hænder, der er tilbage.

Mens efterlønnen afskaffes, er pensionsalderen sat op til foreløbig 67 år. Den er skal fremover stige i takt med levealderen. Ingen ved, hvornår man i fremtiden kan gå på pension. Men det står klart, at gruppen af fattige pensionister bliver fattigere, større og mere nedslidt – hvis de overhovedet når til den tredje alder. Pensionsalderen med ret til at gå på pension skal sættes ned, og folkepensionen op.

Reguler folkepensionen, så den svarer til dagpenge!

Genindfør retten til folkepension til alle, fra de er 65 år!

Afskaf asociale private skattebegunstigende pensionsordninger!

Alle ældre skal have ret til en sund, billig og tidssvarende bolig!

For flertallet af dagens kvinder handler kvindespørgsmålet ikke om lige fordeling af magtpositioner på direktionsgange. Det handler om at få livet og hverdagen til at hænge sammen og fungere. Unge kvinder er i dag generelt bedre uddannet end unge mænd, men har alligevel ikke lige vilkår, ligeløn og lige pension. Arbejdsmarkedet og de nye arbejdsmarkedsreformer tager ingen hensyn til, at kvinder føder børn, går på barsel og har hovedansvar for arbejdet i familien. Kvinder straffes økonomisk gennem hele arbejdslivet, og pensionsalderen med. Både på verdensplan og i Danmark feminiseres fattigdommen.

Kvindernes dobbeltarbejde er ikke blevet mindre, men det er igen blevet kvindernes og familiernes individuelle problem. Kravene er vokset i takt med nedskæringerne i den offentlige sektor.

Tidligere vundne fremskridt trænges tilbage. Ikke mindst det mest fundamentale: retten til en selvstændig indkomst, til egne sociale ydelser ved arbejdsløshed og sygdom, er fjernet med den gensidige forsørgerpligt. Ligeværdighed i forhold kræver, at begge parter har en selvstændig indkomst.

Antallet af kvinder, der udsættes for vold og seksuel chikane og overgreb, er igen voksende. Seksualiseringen i medier og det offentlige rum er med fremme kapitalismens kvindesyn som en vare, der kan sælges, som en krop og et sexsymbol, der kan tjenes penge på. Ikke mindst unge piger og kvinder presses til at bruge mængder af tid og penge på at få den perfekte krop, det perfekte look og det perfekte liv, selvom det ikke findes.

Kvindekampen er kampen for kvindernes frigørelse, økonomisk, socialt, ideologisk og seksuelt. Kvindespørgsmålet er en central del af kampen mod det nyliberale felttog og nedskæringsreformerne og mod den reaktionære ideologiske offensiv. Kvindekampen må udvikles som en selvstændig del af arbejderklassens enhedsfront.

Reel ligeløn og markant lønstigning på lavtlønnen – nej til økonomisk diskrimination på livsindkomst og pension!

Stop det reaktionære kvindesyn – stop sexchikane og stop volden mod kvinder!

For retten til ikke at være perfekt!

INTET MENNESKE ER ILLEGALT

Flygtninge kan kun hjælpes i deres eget land eller nærområde, hvis de imperialistiske krige, ødelæggelser og destabiliseringer stoppes. Fred, genopbygning, arbejde og udvikling vil standse flygtningestrømmene og gøre en ende på de menneskelige tragedier.

At Middelhavet og Sahara forvandles til en gravplads for tusindvis af nødlidende mænd, kvinder og børn, er et udtryk for EU’s og Fort Europas kynisk politik. Sammen med USA og NATO fører EU en krigerisk, imperialistisk og kolonialistisk politik over for Mellemøsten, Nordafrika og andre naboregioner.

Danmark har som krigsførende part et stort ansvar for katastroferne. Den meget lille del af flygtningene, der kommer til Danmark, mødes med systematisk og kynisk magtmisbrug, ulovlige afvisninger og deportationer i alle led fra embedsmænd i ministerier og styrelser. Retssikkerhed er erstattet af skønsmæssige administrative afgørelser over menneskers liv og skæbne. Asylansøgere og afviste tilbringer mange år af deres liv her i uvished.
De skal have mulighed for at bo, arbejde og uddanne sig som en del af det danske samfund!

Stop kriminalisering, fængsling og deportation af papirløse flygtninge – nej til EU’s hjemsendelsesdirektiv!
Forsvar asylansøgeres, flygtninges og immigranters rettigheder!

De ulovlige udvisninger og deportationer skal stoppes! FN’s børnekonventioner skal overholdes!

Kapitalismen udplyndrer uhæmmet verdens ressourcer til fordel for profit. Selv luft og vand gøres til forretning. Miljøkatastroferne følger uundgåeligt i kølvandet på den kapitalistiske produktionsmåde, skønt den teknologiske viden og muligheden for at undgå dem eksisterer.
Kapitalismen betragter udelukkende grøn energi og grøn produktion som en ny forretningsmulighed. Energisektoren og dens infrastruktur er i gang med at blive moderniseret i hele EU på forbrugeres regning. Forbrugernes grønne afgifter er indirekte erhvervsstøtte, mens erhvervslivet friholdes for afgifter. Boringer efter og udledning af skifergas vil føre til nye miljøkatastrofer.

Globale frihandelsaftaler som TTIP bringer alle ressourcer – naturens såvel som menneskeskabte – under de multinationales kontrol.

Imperialismens krige verden over er en tikkende miljøkatastrofe.
Sikringen af miljøet kan ikke overlades til hverken de globale eller EU’s monopoler!

Omstil til vedvarende energi nu! Afskaf de grønne afgifter for almindelige forbrugere!

Forbyd gift i mad og miljø! Forbyd GMO – for retten til dansk forbud!

Stands forureningen af jord, luft og vand!

NEJ TIL MONOPOLERNES DIKTAT – STOP TTIP!

Monopolkapitalen i USA og EU tager nye skridt i retning af direkte styring af samfundsudviklingen. Gennem handels- og investeringsaftaler som TTIP (Transatlantisk handels- og investeringspartnerskab) forsøger monopolerne at diktere nye normer og standarder, som underminerer alle tilkæmpede rettigheder inden for miljø, sundhed, arbejdsforhold og fødevarer. De sætter brutalt det borgerlige demokrati ud af kraft, når parlamentariske beslutninger kan fejes til side af overnationale mekanismer. Aftalen forhindrer ethvert forsøg på at bringe tidligere privatiseringer tilbage i offentligt regi, om det enkelte land skulle ønske det.

De store danske industri- og finansmonopoler og virksomheder presser på for, at Danmark gennem EU tilsluttes TTIP, mens politikerne forsøger at undgå en offentlig diskussion herom.

Over det meste af verden ses voksende folkelige bevægelser for at stoppe og forhindre handelsaftaler som TTIP. Også i Danmark møder aftalen folkelig modstand.
Nej til de multinationales handelsaftale!

STOP TTIP!

DANMARK SKAL UD AF EU!

Den danske samfundsudvikling er uden nogen form for demokratisk proces bundet op på EU’s traktatfæstede nyliberalistiske økonomi og politik. Nye skrumpedemokratiske skridt er tilslutningen til finanspagten og de stadig tættere bånd til euroen og til traktater, hvorefter bl.a. danske finanslove skal godkendes i EU. Størstedelen af al lovgivning stammer fra Bruxelles.

EU er monopolernes union. Dens krise og nedskæringspolitik har haft katastrofale konsekvenser for befolkningerne. Alligevel fortsætter trojkaen (IMF, Den Europæiske Centralbank og EU) og EU-magteliten deres unionsopbygning og overnationale statsdannelse, deres fælles opbygning af en gigantisk krigsindustri og af EU’s militære gren.

EU kan ikke ændres indefra. Unionen er en konstruktion, som er totalt på monopolkapitalens præmisser. EU udvider ikke Danmarks muligheder i grænseoverskridende spørgsmål, men binder og indsnævrer derimod Danmarks muligheder for at handle selvstændigt.

Der skal arbejdes for at sikre og udvikle Folkebevægelsen mod EU som en bred folkelig bevægelse, der kan samle alle EU-modstandere på tværs af klasser og politiske partier, og for at Folkebevægelsen forbliver den konsekvente EU-bevægelse, der arbejder for at få Danmark ud af EU.
DANMARK UD AF EU!

Bevar retsundtagelsen!

For en folkeafstemning: Nej til bankunionen!

Nej til forsvarsunion og Europahær!

Styrk solidariteten mellem de europæiske arbejderklasser og befolkningers kamp for deres levevilkår og rettigheder!

Skrumpedemokrati – politistat – fascisme

Den herskende klasse gør demagogisk et stort nummer ud af sit ”demokrati”, og sin ” frihed”, ikke mindst ”ytringsfrihed” til at skabe had. Men den samme samfundsklasse sætter politiet ind mod arbejderklassen, mod arbejdskampe, mod ungdommens protester og mod universitetsbesættelser. Retten til social protest, til at strejke og til at føre klassekamp kriminaliseres. Terrorlovene er i sidste ende vendt mod befolkningen.
Nyliberalismen har udvidet og styrket sit statsapparat til kontrol og overvågning af borgerne. Der finder en stadig afdemokratisering sted, hvor retssikkerheden undergraves og forsvinder. Offentligt ansatte får mundkurv på.

I et forsøg på at undslippe krisen og den økonomiske og politiske ustabilitet tillader og fremmer borgerskabet fremmedfjendtlighed, racisme og nazistisk propaganda. Højrekræfterne bæres frem over hele EU.
BEKÆMP REAKTIONÆR IDEOLOGI!

Bekæmp nationalchauvinisme, racisme, sexisme og enhver form for religiøs fundamentalisme!

STOP POLITISTATEN!
Væk med terrorlovene!
Stop overvågningen af alt og alle på nettet og i samfundet!

STOP DEN FREMVOKSENDE FASCISME OG NAZISME!
Nazisme og fascisme er forbrydelse – ikke politik!
Forbud mod nazistiske og fascistiske organisationer og propaganda!

Som svar på imperialismens og borgerskabets antidemokratiske politik, som svar på afviklingen af vores friheder og rettigheder, må der arbejdes for at danne brede folkefronter og dermed give nye impulser og styrke til modstanden.

Kun ved at forene alle, der rammes af kapitalismens hærgen, omkring arbejderklassen, kun ved at organisere fronter og folkelige alliancer sammen med arbejderklassens kræfter og med venstrekræfter, med de antiimperialistiske og antifascistiske kræfter og de konsekvent demokratiske kræfter, vil det være muligt at standse den borgerlige reaktion og fascismen.

Skiftende regeringer har ændret Danmarks stilling til en permanent krigsførende del af USA- imperialismens, NATO’s og EU’s terrorkrig. Det er en krig, som føres på stadig flere kontinenter og krigsskuepladser i Mellemøsten og Afrika. Den har destabiliseret og ødelagt nationer og lande, kostet talløse menneskeliv og drevet millioner på flugt.

Faren for krig i Europa og en mere omfattende verdenskrig rykker i disse år nærmere. Konkurrencen og modsætningerne mellem de imperialistiske stormagter USA, EU, Rusland og Kina vokser og skærpes. Alle lande i de militære blokke har kastet sig ind i et gigantisk våbenkapløb, der giver næring til krigsindustrien, som er i hænderne på de multinationale selskaber og store statsforetagender.

Militariseringen gennemsyrer det danske samfund – også politisk, økonomisk og ideologisk.

En hel generation af unge er sendt i krig. Og med dansk udenrigspolitik som en del af NATO’s og EU’s såkaldte ‘samtænkte stabiliseringsindsats’ sker det ikke kun som soldater. ‘Sammentænkt stabiliseringsindsats’ er en krigsstrategi, hvor civil, bistands- og humanitær indsats spiller sammen med militære angreb og besættelser for at få kontrol over råstoffer, markeder, energi og andre strategiske områder.

Dette forhold er samtidig er med til at skjule krigenes virkelige økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for det danske samfund.
Dansk krigsdeltagelse, den militære opbygning og underlæggelsen under EU’s og NATO’s imperialistiske militære og politiske interesser er langt mere omfattende og fremskreden end nogensinde. Norden bruges som et særligt brohoved for NATO vendt mod øst.

Befolkningen ønsker hverken oprustning eller krigsdeltagelse, og en ny antikrigsbevægelse er under opbygning.

STOP FOR DANSK KRIGSDELTAGELSE – NEJ TIL ET DANMARK I KRIG!
Nej til militarisering – nej til krigsindsats kamufleret som civil, humanitær og bistandsindsats, og sammenblandingen af disse!

Stop oprustningskapløbet – nej til flere angrebsvåben til den danske hær – nej til atomvåben!

Nej til de imperialistiske krige – ud af NATO!
Nej til NATO-styret nordisk militærsamarbejde mod Rusland!

Nej til NATO’s missilskjold!

FOR ET SELVSTÆNDIGT OG ALLIANCEFRIT DANMARK! UD AF EU OG NATO!

Vi skal blokere vejen for krigsmager-regeringerne med arbejderklassen og folkenes antiimperialistiske enhed og kamp, med de revolutionære kræfter for folkelig og national modstand.

Kun med arbejdernes enhed og internationale solidaritet kan vi sætte en stopper for imperialismens krigeriske og aggressive politik, for rovet af naturressourcerne, for våbenkapløbet, for den blodige reaktionære og imperialistiske terror, og dermed åbne vejen til socialisme, for en politik for fred, venskab og solidaritet mellem folkene.

Vi arbejder for en fremtid, hvor mennesker er sikret arbejde, fred og social sikkerhed. Hvor jordens ressourcer bruges af skabende mennesker til at sikre tilværelsen for sig og kommende generationer. En fremtid, hvor arbejderklassen ved magten skaber og opbygger et socialistisk Danmark.

INTERNATIONAL SOLIDARITET!

FÆLLES KAMP MOD KAPITALEN!

Ungdommen i kamp for en anden fremtid

Udtalelse besluttet på APK’s 6. kongres, maj 2015

Politikerne i begge blokke tilbyder kun én udviklingsvej for fremtidens samfund: Mere af det samme.

Ungdommen må gå en ny og anden vej, kæmpe for at skabe en bedre fremtid uden krige, racisme, miljøkatastrofer og de riges magt.

Den reelle ungdomsarbejdsløshed er den største i årtier. Den forsøges skjult bag den nye kontanthjælpsreform.  De arbejdsløse tvinges til at være gratis arbejdskraft for både det offentlige og det private arbejdsmarked – for en luset og diskriminerende ydelse, som de ikke kan leve af.

Nødudgangen er at starte på en uddannelse og få SU. Den er halveret med den nye SU-reform og må suppleres med løst lavtlønsjobs. Så er der råd til ketchup til spaghettien. Continue reading “Ungdommen i kamp for en anden fremtid”

Bevar retsundtagelsen!  Forsvar de danske undtagelser!

For en folkeafstemning om dansk medlemskab af EU!

Udtalelse vedtaget på APK’s 6 kongres, maj 2015

EU har på alle områder vist sig at være en ulykke for befolkningerne i alle medlemslande. Kun de store virksomheder og stormagterne profiterer af unionen, dens såkaldte fælles mønt og centralbank, og dens gigantiske bureaukrati. De mindste og fattigste bliver tromlet.

De største virksomheder udnytter uden blusel EU’s åbne grænser til at omgå lovgivning og arbejderrettigheder og flytter folk og dyr og virksomheder og skatter rundt nærmest efter forgodtbefindende – og altid for profit.

Ikke mindst ungdommen er blandt de mange millioner af europæere der siden krisens gennembrud for snart 10 år siden  er tvunget ud på evig vandring efter job i hele EU, så usselt betalt at man knap kan betale huslejen.

Mange millioner unge står uden indtægt overhovedet og er parkeret på uddannelser uden nogen fremtid.

Modstanden mod EU vokser

Men EU’s er slet ikke færdig med at afmontere nationalstaterne og befolkningernes rettigheder. Unionen er ved at opbygge sig med mere militær, et selvstændigt politi, retsvæsen, og privatiserede fængsler.

De uheldige, der blev født fattige, får aldrig del i den ´europæiske drøm´. For arbejderne og det store flertal betyder EU forstærket udbytning, reallønsfald, dårligere levevilkår, dårligere liv. For nogle – som de græske arbejdere og det græske arbejdende folk – er EU et mareridt, der tvinger pensionister til at sulte, offentlige ansatte og arbejderne til fattigdom, og arbejdsløse til emigration eller nød.

Derfor rejser arbejderne og folkene sig i protest. Derfor bliver hele EU og europrojektet stadig mere forhadt. Derfor vokser modstanden mod den nyliberale, krigeriske og asociale union overalt.


Gamle kolonimagter – Ny koloniherre

EU er ikke kun en ulykke for sine egne borgere, men en ulykke for arbejderne og folkene over hele verden. Europas gamle kolonimagter har ikke tænkt sig at slippe deres indbringende forbindelser. De stjæler og udpiner fortsat ressourcer, landbrug og fiskeri overalt, og står klar med militær til at få de rigtige magthavere installeret –  i tæt samarbejde med USA og NATO.

EU’s krigspolitik og udplyndring har et kæmpeansvar for den globale flygtningekrise og de enorme flygtningestrømme, der trodser risikoen for drukning i Middelhavet, ød, brutalitet og vilkårlighed. Unionen må påtage sig et humanitært ansvar. Og først og fremmest må der sættes en stopper for krigene og EU’s koloniherreoptræden.

Bevar retsundtagelsen!

Det EU-glade folketingsflertal og begge de danske regeringsalternativer har flere gange forsøgt og arbejder stadig på at afskaffe de danske EU-undtagelser – på trods af f.eks. det danske Nej til euro’en. Nu skal ’retsforbeholdet’ afskaffes ved en folkeafstemning kort efter folketingsvalget. Derefter vil man afskaffe den militære undtagelse og stille med soldater til Europahæren – og gøre euro’en også formelt til dansk valuta.

Hverken Danmark eller nogen andre vil få mere tryghed ved at EU får mere magt. Det vil stærkt begrænse de demokratiske muligheder, hvis Danmark ikke kan bestemme selv i spørgsmål om kriminalitetsbekæmpelse, asylpolitik og meget andet – og det overlades til EU’s bureaukrati og svindelregimente.

Retsudtagelsen skal bevares og Danmark holdes uden for EU’s juristerier og en såkaldt ’fritvalgs-ordning’ tilpasset de unionsglade i ’rød’ og blå blok. Alle de danske undtagelser skal forsvares!

Til gengæld må der stilles krav om en folkeafstemning om dansk deltagelse i Bankunionen – et nyt skridt i EU’s poltiske og økonomiske union og Angela Merkels tysk-dominerede superstat og supermagt.

For en folkeafstemning om dansk EU-medlemsskab

APK er medlem af Folkebevægelsen mod EU og støtter den brede folkelige modstand og dens kamp for at få Danmark ud af EU.

Befolkningen i UK er blevet lovet en folkeafstemning om britisk medlemskab eller ej senest i 2017. Det er ikke for briternes skyld, men fremtvunget af den voksende unionsmodstand – og den konservative regering vil gøre alt for at UK kan blive i EU og få ja ved afstemningen.

Danskerne har også krav på en ny folkeafstemning om  det danske medlemskab. EU er noget helt andet end det, der blev sagt ja til i 19972 – og noget helt andet end hvad ja-politikerne lovede. Der er blevet stadig mere EU og stadig mindre Danmark. Derfor skal danskerne også have mulighed for at tage stilling til Merkels nye Europa, monopolernes union.


Danmark ud af EU!

24. maj 2015