Vi kæmper ikke kun mod en pandemi – men for en ny og bedre fremtid!

Erklæring fra de europæiske marxistisk-leninistiske partier og organisationer i CIPOML

Åben for underskrift af kommunistiske, revolutionære og antiimperialistiske-antifascistiske europæiske partier og organisationer

Vi befinder os midt i en alvorlig sundheds-, politisk-, social- og økonomisk krise. Covid-19 pandemien har afsløret et kapitalistisk samfund, der ikke har været i stand til at levere selv den mest basale medicin, sundhedsudstyr og personale, ikke mindst i forhold til de fattigste i vores samfund. Det har udstillet et offentligt sundhedssystem på knæ fra års nedskæringer og kraftig privatisering til fordel for de store monopoler og de rige. Et system på randen af kapacitetssammenbrud. Konsekvenserne af den neoliberale nedskæringspolitik, der har gjort det offentlige sundheds- og plejesystem til en vare, der tjenes profit på, er fatale.

Denne krise viser også befolkningens enorme evne til at udvikle deres konkrete solidaritet: Borgerskabet opfordrer til “isolation”, befolkningen reagerer med spontan solidaritet og støtte til sundhedspersonalet og krav om konkrete beskyttelsesmidler.

De offentlige sundhedssystemer skal straks have de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer til at sikre folkesundheden. Gratis sundheds- og beskyttelsesudstyr til alle. Private sundhedsressourcer skal inddrages i Covid-19 bekæmpelsen.

Regeringen og de store monopoler har på den anden side med øjeblikkelig grådighed krævet fuld adgang til offentlige midler, i en skala der aldrig er set før for at sikre dem selv. Borgerskabet, deres regeringer og stat kræver national enhed og samfundssind. Mens de i virkeligheden ved at bruge frygt og chokterapi har startet en massiv offensiv mod arbejderklassen og store dele af befolkningen for at sikre sig gennem den hastigt voksende underliggende økonomiske krise, blusser Covid-19 tricket op.
Arbejdsgiverne får næsten frie hænder til at uddybe udnyttelsen og foretage yderligere nedskæringer i arbejderklassens arbejds- og levevilkår. Og de øverste ledere i de reformvenlige fagforeninger faciliterer dette i enhedens navn sammen med de umættelige kapitalister.

Lad udbytterne og de rige bruge deres profit og stjålne rigdom og betale denne krise og pandemien – ikke arbejderne og befolkningen

Kapitalen og deres regeringer er ikke i krig mod en usynlig fjende. De har intensiveret deres klassekrig, men kræver af arbejderne, de studerende og folket, at de opgiver kampen for deres retfærdige behov på et tidspunkt, hvor arbejdsløshed, ingen indkomst og sociale behov vokser hurtigt. I stedet er tiden inde til at forsvare vores rettigheder og krav og fortsætte kampen for social retfærdighed.

Nødvendige og tilstrækkelige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger for alle arbejdere og ansatte. Stop for alle fyringer. Fuld løn, sociale ydelser og garanteret indkomst for alle. Regeringerne skal bruge de offentlige midler og budgetter til at sikre alle menneskers sociale, sundhedsmæssige og økonomiske behov.

I mange lande har regeringerne erklæret undtagelsestilstand, hvor de demokratiske rettigheder tilsidesættes, politiet og militæret får ubegrænset magt til at sikre de imperialistiske staters og den herskende klasse sikkerhed, fremfor at sikre folkesundheden. Borgerskabet bruger pandemien til at begrænse arbejdernes frihed og lukke munden på kritiske røster, til at sprede chauvinisme og fascisme.

Med hensyn til denne situation centraliserer Den Europæiske Union, dens centralbank og EU-Kommissionen deres magt yderligere. Deres eneste svar er at udbetale enorme summer af milliarder euro for at forsvare profitten og fastholde og styrke de europæiske monopolers og EU’s position i den globale økonomiske krise. Og lukke grænserne mellem landene og mellem EU og resten af verden.

Men vi har ikke glemt de sidste kriser, hvor banker og selskaber blev forgyldt på befolkningernes regning, og hvordan deres profit efterfølgende er blevet beskyttet på bekostning af de offentlige sundhedssystemer.

Hænderne væk fra arbejderklassens rettigheder og frihed! Det er i stedet på tide at rejse kravet: Stop for kapitalens frie bevægelighed ud af de offentlige kasser og fra udbytning af arbejderklassen til de i forvejen fyldte lommer hos aktionærer og deres skattely.

Det er på tide at kræve ophævelse af undtagelsestilstanden. At kræve ikke blot soldaterne ud af gaderne, men at alle soldater, der er involveret i de imperialistiske krige, trækkes hjem og udfører nyttigt civilt arbejde for at stoppe pandemien.

Pandemien er en enorm trussel for folkene i hele verden, ikke mindst steder hvor sundhedssystemet er svagt, på grund af de imperialistiske staters og monopolers udplyndring af rigdom, støttet af antifolkelige og korrupte regeringer. Imperialister kan ikke vaske deres hænder fri fra ansvar. Det er tid til en omfattende sanitær hjælp.

Arbejderklassen og folkene står over for en kompleks og farlig periode med forværring af den generelle krise i det imperialistiske kapitalistiske samfund og skærpelse af alle de vigtigste modsætninger. Arbejderklassen overfor borgerskabet. Imperialismen overfor de undertrykte folk og nationer. Modsætningerne indenfor de imperialistiske magter og monopoler selv for verdensherredømme og hegemoni.

Kapitalismen kan ikke tilbyde andet end mere af samme slags, mere udbytning, mere social uretfærdighed, mere udplyndring af befolkningerne og ødelæggelse af planeten. Selv når millioner af mennesker lider under følgerne af pandemien, holder det kriminelle finansielle oligarki aldrig op med at spekulere i nødsituationen. Derfor er der behov for en revolutionær kamp for et nyt socialistisk samfund, som kan garantere alle mennesker helt igennem, og behov for at udvikle en ægte international solidaritet.

Vi, arbejderklassens revolutionære partier og organisationer opfordrer arbejderne, fagforeningsaktivister, de unge, kvinder og de folkelige lag til at organisere sig uafhængigt af borgerskabet og være en del af og opbygge en forenet arbejderfront og folkefront på sit eget grundlag. Lad os styrke enheden, solidariteten og kampen og ikke acceptere scenariet af angreb på vores arbejds- og levevilkår, men resolut forsvare vores krav, vores sundhed, vores interesser!

Vi bekæmper ikke kun en pandemi. Vi kæmper for en ny og bedre fremtid.

21.3.2020

– Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
– Frankrigs Arbejderkommunistparti, PCOF
– 
Spaniens Kommunistiske Parti (Marxistisk-Leninist), PCE(m-l)
– Kommunistisk platform, Italien
– 
Kommunistisk Platform (marxister-leninister), KPml, Norge
– 
Bevægelsen for omstrukturering af Grækenlands Kommunistiske Parti 1918-1955 (Anasintaxi
– 
Organisation for opførelse af det kommunistiske arbejderparti i Tyskland, Arbeit Zukunft

Se CIPOML’s hjemmeside her
her findes også links til de enkelte partiers hjemmesider

Her er APKs umiddelbare krav: De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring

Kravene vil løbende blive opdateret som situationen udvikler sig

Vi står midt i en sundhedsmæssig, social og økonomisk krise. Der kaldes på national samling og samfundssind. Men solidariteten og offerviljen har vi kun set i befolkningen, men milliarderne fosser ud af statskassen over i kapitalens lommer.

Der må rejses krav til forsvar for arbejderklassen og befolkningen, krav om Coronabeskyttelses- og behandling og krav om social og økonomisk sikring til alle. Der skal rejses krav om at de rige, kapitalen må betale.

 • Fuld lønkompensation under hjemsendelse og omsorgsforpligtigelser
 • Hæv dagpengene til 90 % af lønnen – sæt dagpengeperioden i stå
 • Kontanthjælp uden modregning, uden gensidig forsørgerpligt og kontanthjælpsloft
 • Aftaler om af ophæve overenskomstmæssige rettigheder skal af bordet
 • Fuld sikring af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsmiljø på arbejdspladserne. Fuld adgang til beskyttelse mod Covid19
 • Fuld adgang til værnemidler og test for sundheds-og omsorgspersonale

 

 • 12 måneders forbud mod flytning af penge fra virksomhederne og udbetaling af aktieudbytte
 • Likviditeten i bankene skal gå til befolkningen og industriproduktion, ikke til bankaktionærerne
 • Staten skal overtage samfundsmæssige vigtige konkurstruede selskaber – ikke kun deres gæld
 • Send regningen til de rigeste. Det koster nogle milliarder, men det kan medicinalindustrien og andre virksomheder med milliardoverskud nemt klare (over skatten)

 

 • Det offentlige sundheds- og sygehusvæsen skal tilføres øjeblikkelige hjælpepakker. De nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer skal sikres
 • Det i forvejen hårdt pressede sundhedspersonale skal sikres løn-og arbejdstidskompensation
 • Både ansatte, studerende og frivillige i sundhedsvæsenet skal sikres ordentlige vilkår og hvileperioder
 • Stop alle besparelser på sundhedsvæsenet, stop alle hospitalslukninger.
 • Inddragelse af den private sundhedsindustris ressourcer til sikring af den kollektive folkesundheds behov
 • Prisregulering af medicinsk udstyr – ingen profit på værnemidler

 

 • Åbn de tomme hoteller til husly for hjemløse og udsatte
 • Sikring af huslejer i lejeboliger for alle dem hvis indkomst bliver ramt. Ingen skal sættes ud. Udsættelse af huslejer skal ikke kun være for erhvervsdrivende.

 

 • Fritagelse for afdrag på boliglån og privatgæld i mindst 6 måneder for alle hvis indkomst bliver ramt
 • Studerende skal ikke straffes for lukkede uddannelsessteder.
 • Garanti for at uddannelser kan genoptages.
 • Det skal ikke koste SU-klip at modtage SU under lukningen

 

 • Danmarks tilslutning til EU’s budgetlov må sættes ud af kraft, så budgetter i sundheds- og ældresektoren kan forøges

 

 • Omdiriger de milliardstore militærudgifter til at sikre befolkningens helbreds- og sociale behov
 • Træk de danske tropper hjem – sæt dem ind til rengøring på hospitaler og offentlige steder

 

 • Rul epidemiloven tilbage – sundhed sikres ikke med en politistat

Fælles kamp mod kapitalen!

USA-imperialismen ud af Grønland

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, 21.8.2019

Det skabte overskrifter, da USA’s regering aflyste sit officielle besøg i Danmark d. 2.-3. september. Og særlig den begrundelse, der blev givet – at USA-imperialismen ikke bare kan købe Grønland for en fast pris, sådan som USA’s præsident og Det Hvide Hus ønskede.

Dette absurde forslag skabte naturligt nok en bølge af undren og vrede i både den grønlandske og i den danske befolkning. USA’s præsident talte som en sand fortaler for en imperialistisk supermagt og verdenshersker: Grønland er af strategisk interesse, så vi køber den bare uden så meget pjat. Værsgo – serveret uden noget politisk snak som glasur for at skjule indholdet. Denne situation tvang den socialdemokratiske regering, politikerne i Folketinget og politikerne på Grønland til helt åbent at afvise, at Grønland var til salg.

Det er ikke grønlandske folks ønske bare at bytte deres danske statsborgerskab med et amerikansk. Deres bestræbelse og mål er at leve i et Grønland, som er et frit og selvstændigt land. Det er kun ti år siden, at Grønland fik status som en selvstyrende del af det danske rigsfællesskab og som et selvstændigt folk, efter i århundreder at have været en dansk koloni. Grønland er reelt fortsat en semi-koloni, hvor den danske stat og regering sidder med magten over udenrigs- og sikkerhedspolitikken, med alt hvad det indebærer, på økonomien og statsadministrationen.

Den aktuelle virkelighed har sat Grønland og Arktis i centrum for kampen mellem de to stormagter USA og Kina om verdensdominans. At kunne udplyndre de store forekomster af mineraler, olie og gas, som klimaforandringerne nu giver adgang til, er blevet et sikkerhedsspørgsmål. Udviklingen af infrastrukturen såsom lufthavne og nye skibsruter er blevet et sikkerhedsspørgsmål, hvor USA selvstændigt og gennem NATO kræver fuld kontrol og udelukkelse af kinesiske investeringer.

For at sikre sig kontrollen over Grønland må regeringen køre to dagsordener: både at være loyal tjener for USA-imperialismen og samtidig ikke komme til at fremstå som den gamle kolonimagt i det grønlandske folks øjne. Derfor var statsminister Mette Frederiksen uhyre omhyggelig i de danske og grønlandske medier i sin officielle afvisning at et salg af Grønland, samtidig med at statsministeren slog fast, at Danmark og USA deler de samme sikkerhedspolitiske interesser i Arktis, i Mellemøsten og alle steder, hvor dansk militær opererer som en del af USA/NATO-krigskoalitionen.

Det er bare få dage siden, at den danske forsvarsminister Trine Bramsen offentliggjorde, at de danske militærbevillinger ville stige betragteligt, så det matchede kravene fra USA og NATO. Militarisering af Grønland og Arktis har en lang og ond historie tilbage fra Anden Verdenskrig. Både dengang og under Den Kolde Krig opførte USA-imperialismen sig, som om de ejede landet, og placerede militærbaser, atomvåben, der var helt forbudt ved dansk lov, missilanlæg, radarstationer m.m. De etablerede også store hemmelige bevæbnede militærbaser med hele byer og dumpede radioaktivt atomaffald under indlandsisen, der nu dukker frem, nu hvor indlandsisen smelter. Skandalen og deporteringen af den grønlandske befolkning ved Thulebasen er ikke glemt.

Et andet spørgsmål i rivaliseringen om kontrollen over Grønland er EU’s rolle. Rigsfællesskabet Grønland/Danmark er i kraft af dansk EU-medlemskab det eneste land i EU, der har kystgrænse til Arktis, da hverken Grønland eller Norge er med i EU. Grønland forlod EU i 1985 efter en folkeafstemning i 1982 og har det, der kaldes OLT-status, sammen med en række tidligere franske, hollandske og britiske kolonier i Caribien og Stillehavet, og status som vigtigt geopolitisk partnerskab. Det er kun få uger siden, den danske regering etablerede den første Schengen-grænsekontrolpost i Nordøstgrønland.

Hvad enten præsident Trump havde aflyst sit besøg i København eller ej, så er han ikke velkommen. Han er repræsentant for USA-imperialismen. Mange forskellige organisationer – antikrigs-, studenter-, kvinde-, solidaritets- og anti-imperialistiske organisationer og fagforeninger – har organiseret protester mod Trumps besøg. De vil alligevel finde sted, dog i mindre skala, end hvis Trump kom.

Protesterne vil ikke være reduceret til blot at være mod Trump som en gal mand. De er vendt mod USA-imperialismen, dens krige og forbrydelser mod folkene, dens militære oprustning og overherredømme. De er vendt mod NATO som imperialismens – inklusive dansk imperialismes – militære arm. Det er en stor trussel og bekymring for folkene i den arktiske og nordlige region at være udpeget som kampplads mellem de imperialistiske stormagter. Protesterne er rettet mod militariseringen af Arktis og kræver USA’s og NATO’s militærbaser ud af Grønland.

Protesterne sker i solidaritet med folkene overalt, der kæmper mod imperialismen – som det lige nu gælder for det venezuelanske folk – og i solidaritet med det grønlandske folks ret til deres egen selvstændige stat og til selv at kunne bestemme over deres fremtid.

Den socialdemokratiske regering har givet Trump de løfter, han ønskede. Den har lydig stillet op til at blive sparket af en arrogant imperialistisk stormagt.

21.8.2019
Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Condolences – The Pakistan communist Tufail Abbas has passed away

CIPOML Coordinating Committee condolence:

Dear Comrades,
It is with profound sadness that we learnt the death of Comrade Tufail Abbas, which is a great loss not only for the workers and people of Pakistan but for our movement internationally.
On behalf of our member parties and organisations, the Coordinating Committee of the International Conference of Marxist Leninist Parties and Organisations offers its deepest condolences to Pakistan Mazdoor Mahaz Party and to the family of Comrade Abbas.
We pay tribute to his life long struggle, under the harshest conditions, for the working class of Pakistan and in defence of Marxist-Leninist principles against Soviet and Chinese revisionism and the others.
We are confident that our comrades in Pakistan Mazdoor Mahaz Party will keep high the flag of the struggle for revolution and socialism.

CIPOML Coordinating Committee

————-

“Revolutionary Democracy”, India condolence:

It is with great sadness that we learnt of the demise of Comrade Tufail Abbas (1927-2019) on Sunday. Comrade Abbas was a leader of the trade union of Pakistan from the early days of the foundation of the country when he was involved with the Orient Airways Employees Union later the Pakistan International Airline. From there, today, the Pakistan Mazdoor Mahaaz, which he founded and headed, functions in the trade union movement in all the provinces throughout the country.

From the early days he headed the developing communist movement in Pakistan. For his pains he was arrested and tortured many a time under the various regimes which held sway in the country and which sustained imperialism, feudalism and military rule. Along with Hassan Nasir, Shafiq, Azhar Abbas, and Zaki Abbas he guided the communist movement over several decades. The circles headed by Tufail sahib were in the forefront of the ideological struggle against Soviet and Chinese revisionism which in Pakistan as in India have been retarding factors in the onward march of the movement for People’s Democracy.

He upheld the view that the feudal forces were the main enemy of the people of Pakistan. His support for the ideological principles of Lenin, Stalin and Socialist Albania stood the communist movement in Pakistan in good stead over the decades. Tufail sahib observed developments in India with great concern.

He expressed the view that as long as the communist movement in India did not adopt a scientific line, there can be no revolutionary movement in the region. At this time of sorrow and grief we extend our solidarity with the comrades and family of comrade Tufail Abbas.
Comrade Tufail Abbas ko Lal Salaam!
Comrade Tufail Abbas Amar Rahein!

Organisation “Revolutionary Democracy”, India.
10th September 2019.

GREETINGS TO THE 7TH CONGRESS OF PCM(m-l)

Mexico’s Kommunistiske Parti (marxister-leninister)’s 7. kongres fastlagde parties politik i forhold til den aktuelle situation med skærpet klassekamp, store protestbevægelser, immigrantkaravanen fra Honduras, der nu er fanget ved grænsen mellem USA og Mexico og en nyvalgt socialdemokratisk præsident, der med sine store valgløfter har skabt nye illusioner om forandringer.

APK – der ligesom Mexicos Kommunistiske Parti (marxister-leninister) er medlem af CIPOML – Den internationale konference af marxist-leninistiske partier og organisationer – sendte nedenstående hilsen til kongressen:

GREETINGS TO THE 7TH CONGRESS OF PCM(m-l)

On the joyous occasion of the 7th Congress of the Communist Party of Mexico (marxist-leninist) we send our warm greetings, wishing this important congress complete success in fulfilling its tasks as a step towards the proletarian revolution in your country.
As the vanguard detachment of the Mexican working class the CPM(m-l) has build itself along proletarian class lines, faithfully adhering to the great teachings of Marx, Engels, Lenin and Stalin as the Mexican detachment of the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organisations, courageously fighting in the front rows of class struggle.

In these times of sharpening of alle basic contradictions and renewed attacks of imperialism on the peoples – with US-imperialism and D. Trump at the head – the task of creating a broad and combative popular united front assumes major importance and we wish you new advances in the building af this front following your Congress.

The combative friendship between the CPM(m-l) and APK – the Workers Communist Party of Denmark – is strong and has developed positively on the basis of Marxism-Leninism and proletarian internationalism.

Fraternal greetings to all the delegates to the Congress and all members of your party !

Long live the 7th Congress of th Communist Party of Mexico (marxist-leninist)!

Long live the friendship between our Parties!

Long live CIPOML!

Glory to Marxism-leninism!

On behalf of the Central Comittee of the Workers Communist Party of Denmark

Dorte Grenaa
Chairman

Copenhagen November 10th 2018

 

 

100 YEARS NOVEMBER REVOLUTION IN GERMANY – The International Conference of Marxist-Leninist Parties and organisations

Message of CIPOML – The International Conference of Marxist-Leninist Parties and organisations – to Arbeit-Zukunft, Germany, on the occasion of the centennary of the 1918 November revolution

In the great epic of the struggles of the international working class the November revolution 1918 of the German workers and revolutionaries holds its own prominent place as a heroic attempt to realise the ideals of the working class and socialism of a society, and indeed a future, without exploitation, exploiters or exploited.

Protesting the barbarous imperialist war going on since 1914, the hunger and misery, and intent on ending it by establishing another social system, the call for revolution sounded from Kiel. Workers’ and soldiers’ councils were established in many places. Only days later, on November 9th 1918, the socialist republic was proclaimed in Berlin.

The German workers chose the road of revolution having experienced the blatant betrayal of the old Social Democratic party that sided with its own bourgeosie, its own capitalists, during the first world war. The conditions for revolution were ripe, the revolutions of 1917 in Russia set the example. The defeat of the Emperor in the war signalled the end of the monarchy itself.

The times at the end of the world war and the first years after the victorious October revolution in Russia were dramatic. The war redrew the map of Europe and brougt an end to four empires – Russia, Austria-Hungary, Germany and the Ottoman empire. Great workers’ movements and socialist revolutions were knocking on the doors of capitalism.

A new page in German history was opened when the sailors in Kiel refused to continue the imperialist war, raised the red flag and turned their weapons against the officers.

The November revolution, that engaged millions in the struggle to overthrom the rulers and the ruling class, would – If succesfull – mean a mortal threat to the entire capitalist world order. It showed that revolution and socialism was not only a question raised in more backward countries, but directly in the heartlands of capitalism and imperialism.

Along with the great lessons of the succesfull October revolution in Russia the revolution in Germany inspired and assisted the formation of the revolutionary labour, socialist and communist movement at the time. The study of the unfolding and the fate of this revolution still provide important lessons for the revolutionaries.

The defeat of this great attempt at revolution came about not as a result of lack of support of the workers or from lack of popular support in general. It was a genuine workers’ revolution, a popular uprising with the support of the class and the popular strata – and evidence of the proletariant revolutionary character and aspirations of the German working class. It was brutally repressed, also by murdering its two outstanding leaders Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg.

Social democracy, opportunism and reaction would exploit its weaknesses to prevent its victory. But the November revolution provided a valuable heritage of the German working class in its struggle throughout the last century untill now and deserves to be studied also today.

One major reason why the objectives of the revolution were not achieved and of its suppression was the lack of a strong revolutionary workers’ party, of a leninist party able to lead it. The struggle to create and sustain such a party is an ongoing struggle and the first condition for the victory of the revolution and the construction of socialism.This is rightly also at the center of the struggle of the communist revolutionaries today. The heroic November revolution of 1918 in Germany remains a valuable lesson.

The International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organisations greets the celebration of this centennary, organised by the German member of the Conference – Arbeit-Zukunft. We wish you new successes in the building of a genuine Marxist-Leninist Party in Germany, upholding an carrying on further the red banner of the great revolutionary struggle in Germany, continuing the work of Marx and Engels, Karl and Rosa, and countless other revolutionaries.

LONG LIVE THE STRUGGLE OF THE GERMAN WORKING CLASS FOR REVOLUTION AND SOCIALISM!

GLORY TO MARXISM-LENINISM!

The message in danish
100 ÅRET FOR NOVEMBERREVOLUTIONEN I TYSKLAND – Til Arbeit-Zukunft, Tyskland

The International Conference of Marxist-Leninist Parties and organisations in Europe

_______________

 


Arbejderpartiet Kommunister
ne is a member of CIPOML

 

9. November 2018

 

100 ÅRET FOR NOVEMBERREVOLUTIONEN I TYSKLAND – Til Arbeit-Zukunft, Tyskland

Af de europæiske medlemspartier i CIPOML – Den Internationale konferencen af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

De tyske arbejderes og revolutionæres november-revolution indtager sin egen fremtrædende plads i den internationale klassekamps historie som et heroisk forsøg på at virkeliggøre arbejderklassens og socialismens idealer – skabelsen af et samfund og en fremtid uden udbytning, uden udbyttere og uden udbyttede.

I protest mod den barbariske imperialistiske krig siden 1914, mod sult og elendighed og fast besluttet på at stoppe den ved at indføre et andet samfundssystem lød fra Kiet råbet om revolution. Arbejder- og soldaterråd blev etableret mange steder, og nogle få¨dage senere – den 9. november 1918 – blev den socialistiske republik udråbt i Berlin.

De tyske arbejdere valgte revolutionens vej, da de oplevede det gamle socialdemokratiske partis åbenlyse forræderi, da det stillede sig sammen med sit eget borgerskab, sine egne kapitalister, i første verdenskrig. Betingelserne for en revolution var modne. De russiske revolutioner i 1917 havde givet eksemplet. Kejserens nederlag i krigen signallerede monarkiets fald.

Krigen tegnede Europa-kortet om og bragte fire imperier til fald – Rusland, Østrig-Ungarn, Tyskland og det ottomanske imperium. Tiden efter verdenskrigens afslutning og de første år efter den sejrrige Oktober-revolution var dramatiske. Store arbejderbevægelser og socialistiske revolutioner bankede på kapitalismens dør.

Et nyt kapitel i Tysklands historie åbnedes, da matroserne i Kiel nægtede at videreføre den imperialistiske krig, hejste det røde flag og vendte våbnene mod deres officerer.

Novemberrevolutionen mobiliserede millioner i kampen for at vælte magthaverne og den herskende klasse. Havde den sejret, ville den være en dødelig trussel mod hele den kapitalistiske verdensorden. Den visete at revolution og socialisme ikke alene var et spørgsmål i mere tilbagestående lande, men blev rejst direkte i kapitalismens og imperialismens kernelande.

Sammen med den store lære fra den vellykkede Oktoberervolution i Rusland inspirerede og bistod revolutionen i Tyskland dannelsen af den revolutionære arbejderbevægelse, af den socialistiske og kommunistiske bevægelse. Studiet af denne revolutions udviklingsgang og skæbne rummer vigtige lærer for de revolutionære.

Nederlaget i dette store revolutionsforsøg skyldtes ikke mangel på støtte fra arbejderne eller folkelig støtte i almindelighed. Det var en ægte arbejderrevolution, en folkelig opstand med klassens og de folkelige lags støtte, og et bevis på den tyske arbejderklasses proletarisk revolutionære karakter og bestræbelser. Den blev brutalt undertrykt i forlængelse af mordene på de to strålende ledere Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg.

Det var socialdemokratisme, opportunisme og reaktion der udnyttede dens svagheder for at forhindre dens sejr. Men Novemberrevolutionen gav en værdifuld arv til den tyske arbejderklasse i dens kamp gennem hele det sidste århundrede frem til nutiden og fortjener at blive studeret også i dag.

En væsentlig årsag til at revolutionens betingelser ikke var til stede, og til revolutionens undertrykkelse, var manglen på et stærkt revolutionært arbejderparti, et leninistiske parti, der var istand til at lede den. Kampen for at skabe og fastholde et sådant parti er en altid igangværende kamp og den grundlæggende betingelse for revolutionens sejr og opbygningen af socialisme. Dette står også helt centralt for de revolutionære kommunister i dag. Den heroiske Novemberrevolution i 1918 i Tyskland forbliver en værdifuld lære.

Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer hilser fejringen af 100-året, organiseret af det tyske medlem af CIPOML – Arbeit Zukunft. Vi ønsker jer store succeser i opbygningen af et ægte marxistisk-leninistisk parti i Tyskland, der løfter og fastholder den røde fane fra den store revolutionære kamp, i fortsættelsen af Marx, Engels,Karls og Rosas, og utallige andre revolutionæres kamp.

LÆNGE LEVE DEN TYSKE ARBEJDERKLASSES KAMP FOR REVOLUTION OG SOCIALISME!

ÆRE TIL MARXISMEN-LENINISMEN!

The message in english
100 YEARS NOVEMBER REVOLUTION IN GERMANY – The International Conference of Marxist-Leninist Parties and organisations


Den Internationale Konference af Marxistisk- Leninistiske
Partier og Organisationer i Europa

Læs andre udtalelser fra CIPOML og medlemmer af CIPOML

____________________

 

APK, Arbejderpartiet Kommunisterne er medlem af CIPOML

 9. november 2018